Youtube gaisa piesaroojuma ietekme

Visu veidu produktu rûpnieciskâs apstrâdes tehnoloìijas attîstîba ir radîjusi ârkârtîgi svarîgu problçmu, kas ir nevajadzîga un ievçrojami kaitîga. Ðîs lietas risinâjums ir neaizstâjams elements jebkuram uzòçmumam, kas sakarâ ar veikto darbu veidu ir pakïauts putekïu piesâròojumam.

Ðâ piesâròojuma kaitîgumu neietekmç ïoti negatîvâ ideja par to cilvçku un sievieðu veselîbu, kuri ir pakïauti tam, bet arî tad, ja putekïi rodas no koksnes vai biomasas apstrâdes, tie var izraisît eksplozijas vai ugunsgrçka risku. No paðreizçjâ faktora galvenais nosacîjums, lai nodroðinâtu âtrâko iespçjamo raþoðanas droðîbu, ir atrast putekïu filtrâciju pçc iespçjas labâk.Paðlaik ðajâ nozarç ir arvien efektîvâkas putekïu attîrîðanas sistçmas (& nbsp; dezinfekcijas sistçmas, kas ne tikai attîra gaisu, bet gan pateicoties jauniem risinâjumiem, tie ir enerìijas taupîðanas un piedoðanas dabiskai videi. Òemot vçrâ rûpnieciskâs putekïu problçmas sareþìîtîbu, kâ arî to, cik daudz daþâdu nozaru tajâ ir iekïauts, ir iespçjams pielâgot filtra instalâciju pieprasîjumam.Visbieþâk tâs ir attîrîðanas sistçmas, kuru pamatâ ir cikloni - ir svarîgi tos izmantot, iekïûstot modernâs ciklona baterijâs. Cikloni, kas balstâs uz centrbçdzes spçka principu, tiek plaði uzskatîti par labiem, turklât tie ir ierobeþoti un rada zemas ieguldîjumu izmaksas. Filtrçðanas filtra atdalîtâji ir jaunais risinâjums - auduma filtri, kuros tiek izmantota atðíirîga auduma, audu papîra vai zobu metode. Neskatoties uz augstu efektivitâti, auduma filtriem ir liels trûkums - lielas ieguldîjumu izmaksas.

Filtrçðanas sistçmas var izveidot pçc moduïa principa - veidojot visus komponentus vai hibrîdu, kas sastâv no patstâvîgi darbojoðiem elementiem. Çku putekïu savâkðanas izmaksas ir atkarîgas ne tikai no izmantotâs tehnoloìijas garðas, bet arî uz virsmas, kurai nepiecieðama tîrîðana. Rûpnieciska pârstrâde, kurâ tâdi procesi kâ runâðana, sasmalcinâðana, sijâðana, sajaukðana vai izejvielu ieguve nevar notikt bez kompleksâm filtrçðanas sistçmâm.