Vardavas kazu modes skate

Pagâjuðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja milzîgu skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs redzçt, kâdus dizainerus gatavo nâkamajai sezonai. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs norisinâjâs mazâkajâ tçmâ un viss notika bez ðíçrðïiem. Sistçmâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To raþoðanâ izmantoti tikai godîgi un mazi audumi ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki pilnâ tamborçjumâ. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar grebumiem un izðûti bikini. Jauniem apìçrbiem dizaineri ierosinâja meitençm, cita starpâ, pîtas cepures ar veseliem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un pievilcîgiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâtas kâzu kleitas izsole, kas sagatavota galvenokârt pçdçjai iespçjai. Kleita tika pârdota personai, kurai bija jâsaglabâ anonîms. Turklât izsolç tika pârdoti arî mazâk populâro kolekciju apìçrbu. Ieòçmumi no pçdçjâs izsoles tiks izmantoti ìimenes mâjâs. Jâuzsver, ka vârds ïoti atbalsta daþâdas pievilcîgas un siltas darbîbas. Tâ îpaðnieki ir vairâkkârt piedâvâjuði savus produktus izsolçs, un, ja pârdoðanas objekts bija pat zlota apmeklçjums no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija ðogad nonâks veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums plâno izveidot datoru biznesu, kurâ kolekcijas bûtu grûtâk nekâ stacionâros veikalos.Savu apìçrbu raþoðanas uzòçmums ir dzçriens no reìiona labâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Visos reìionos ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku paðreizçjâ visvairâk pievilcîgâko drçbnieku, drçbnieku un arhitektu vidû. Kâds ir labais laiks, kad ðis uzòçmums apkopo kolekcijas ar Polijas centrâlajiem dizaineriem. Ðîs kolekcijas sniedz tik svarîgu atzinîbu, ka pat pirms veikala izveides viòi ir gatavi ilgi rindâs no rîta. Ðîs kolekcijas izklausâs ðajâ îpaðajâ dienâ.Ðî uzòçmuma raksti jau daudzus gadus âtri risina augstu atpazîstamîbu lietotâju vidû, pat valstî, kâ arî ârvalstîs. Rakstot par viòu, nav pareizi nemaz nerunâjot par daudzâm saòemtajâm balvâm un to, ko viòi cenðas panâkt, lai materiâli bûtu vislabâkâs kvalitâtes.

Kankusta Duo

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçji apìçrbi bçrniem