Valodas prasmes runa

Tulkojumi, bez sava veida jçgas, neapðaubâmi prasa perfektu sveðvalodas apguvi kopâ ar tâs kultûras kontekstu. Vienmçr ir tulkojumi, kas atbilst normâlai stresa, mazâk gatavi un tiem, kam ir vajadzîgs simts procentiem no tulka, un kas papildus savâc lielu stresu. Kâdus tulkojumus mçs runâjam? Tâpçc tâs ir secîgas mâcîbas.

Kas tas ir?

Secîgâ tulkoðana notiek tulkoðanas kategorijâ. Pat ðis fakts vçlas no tulkotâja daudz stresa. Pçdçjais tulkojums ir tâds, ka runâtâjs runâ vispirms, un, kad viòð klusç, tulkotâjs dod auditorijai tâdu paðu principu, bet tas jau ir tulkots mçría valodâ. Protams, runâtâjs ir pilnîgi informçts, ka viòam ir pienâcîgi jâstrâdâ ar pçdçjiem, neatkarîgi no tâ, vai tulkotâjam ir pieejama informâcija un tulkojumi no tiem, vai tikai klausâs, atceras un par to, ko viòð atceras, paziòo par augstâko saturu.

Vai ðâdi tulkojumi ir viegli?

Viòi neaiziet uz populâru ar integritâti, pat ja tulkotâ rîcîba ir populâra, ne-speciâlista. Pçdçjâ veida tulkojumâ jâòem vçrâ fakts, ka tulkotâjam labi jâzina valoda. Viòð neiziet vârdnîcâ, tâpat kâ viòa kolçìi, kas atrodas uzòçmumâ, un tulko daþus dokumentus. Viòð arî nesûdzas par domâðanas periodu. Tulkojums vçlas bût radîts ðeit un tagad. Diemþçl tie ir izvietoti 24 vai 48 stundas. Bet tikai klausîtâju priekðâ. Un tulkotâjam ir nepiecieðama ne tikai persona, kas labi zina valodu, bet arî paðpietiekama, elastîga un atcerçta persona, kas dzird.

Secîga informâcija ir sareþìîta. Tomçr ir arî cilvçki, kas ir pilnîgi sapratuði ðâda tulkojuma mâkslu. Polijâ mçs esam tik daudz lielisku tulkotâju, kas veic vienkârðus uzdevumus visaugstâkajâ lîmenî. Mçs tos redzam daþâda veida biznesa tikðanâs, preses konferencçs vai sarunâs.