Vakuuma konteineru parskati

Lai gan vakuuma iepakojumu visbieþâk attiecina uz liela mçroga veikaliem, çdinâðanas uzòçmumiem un restorâniem, pat bieþâk individuâlie klienti meklç ierîces, kas tâm ïaus pagarinât glabâjamâ pârtikas glabâðanas laiku. Speciâlie maisiòi, vakuuma konteineri un iepakojuma piederumi joprojâm tiek pielâgoti viòu vajadzîbâm, atbilstoði iepakojot mazâkus pârtikas daudzumus.

Mâjas vakuuma pârtikas iepakojuma rîks var izmantot îpaðus maisiòus vakuuma uzglabâðanai vai izmanto vakuuma tvertnes, kas izgatavotas no plastmasas. Konteineru veiksmîgas izmantoðanas gadîjumâ visbieþâk tiek izmantoti speciâlie rokas sûkòi, kas no konteinera iegâdâs nevajadzîgu gaisu un sâks hermçtisku slçgðanu. Piemçrotu darbîbas stratçìiju var izmantot, lai aizvçrtu pudeles ar îpaðiem vakuuma koríiem. Tâs parasti ir universâla izmçra, jo tâs var izmantot arî pudeïu aizvçrðanai ar vînu, kâ arî pudelçm ar eïïu vai balzamikoeti. Pudeles vakuuma aizvçrðana pagarina satura glabâðanas laiku - pçc vakuuma aizzîmogoðanas vînu, ko ievietojat pat vairâk nekâ 20 dienas. Salîdzinâjumam, vînu atvçrtâ pudelç var uzglabât ik pçc 2-3 dienâm.

Tajâ paðâ laikâ privâtâs vajadzîbâm var tikt izmantotas pielâgotas ierîces, piemçram, multivac, ko izmanto pârtikas uzglabâðanai atseviðíos maisos. Pârtikas uzglabâðana maisos palielina glabâðanas laiku - atkarîbâ no produkta veida un vietas, kur tâ tiks paslçpta (istabas temperatûra, ledusskapis vai saldçtava, uzglabâðanas laiks ilgst lîdz èetrâm reizçm. Putekïsûcçju maisiòos var uzglabât brîvus produktus, piemçram, kafiju vai tçju, pârstrâdâtu pârtiku, kâ arî dârzeòus, gaïu un gaïu. Vakuuma iepakotu gaïu var ievietot saldçtavâ pietiekami zemâ temperatûrâ lîdz 26 mçneðiem. Vçl viena vakuuma iepakojuma priekðrocîba, izmantojot maisiòus, ir fakts, ka viòi nav ieinteresçti pârâk daudz vietas.