Vadiba organizatorisko spciu jcdziens

Costomer Relationship Management angïu programmatûrai ir laba vadîbas koncepcija. Procedûru izvçle un nepiecieðamie rîki uzskata, ka uzdevums ir pareizi pârvaldît attiecîbas ar klientu. Tâs galvenais mçríis ir automatizçt un atbalstît klienta un organizâcijas attiecîbu procesu.

Ðî metode attiecas uz dzelzceïa darbîbâm tâdâs jomâs kâ mârketings, vadîba, klientu apkalpoðana vai pârdoðana. Tâpçc risinâjums ir noteicoðais faktors informâcijas pârvaldîðanâ ar vîrieti. Koncepcijai jâatbalsta katrs klienta kontakta posms ar formu, ti, klientu vajadzîbu noteikðanu, klientu identifikâciju, konkrçta darîjuma noslçgðanu un pçcpârdoðanas servisu. Runâjot par Costomer Relationship Management, mçs varam atðíirt trîs ðî plâna veidus, proti: interaktîvu, operatîvu un analîtisku sistçmu.Interaktîvâ CRM sistçma tiek prezentçta kâ kontaktu centrs vai komunikâcijas crm. Tâ mçríis ir apstrâdât visus iespçjamos kontaktpersonas ar îpaðu organizâciju. Ðî sistçma tika izveidota, izmantojot zvanu centru.Operatîvâ CRM sistçma tiek izmantota, lai apkopotu un arî koplietotu datus par klientu. Ðâda informâcija pirmâm kârtâm ïauj nodroðinât visaptveroðu un augstu atbalstu potenciâlajam klientam. Ðo sistçmu sauc par front office metodi. Tâ aptver trîs funkcionâlâs grupas, piemçram, mârketingu, pârdoðanu un tehnisko atbalstu. Visa darbîbas cm ir klienta iegâde, pârdoðanas pabeigðana un lietotâja uzturçðana uzòçmumâ.Analîtiskâ CRM sistçma uz plâna veido klientu informâcijas analîzi. Pirmkârt, tas attiecas uz klientu segmentâciju, to vçrtîbas analîzi, lojalitâtes un grozu analîzi.CRM programmatûra ir balstîta uz piltuves arhitektûru, ko sauc par piltuvi.Îstenoðana taz tirgû ir jau daudzus gadus. Tomçr ar visu datumu tâ izmantoðanu pat vairâk noderîga. Pirmkârt tas viss ir iemesls populârs un ekonomisko piekïuvi Savienîbas informâcijas un modernâku metodi.Rezumçjot var teikt, ka sareþìîtajâ programmatûras versijâ ir vieglâk saprast klienta aizvçrtâs vçrtîbas.