Ugunsgrcku dzcdana ar putam

Ugunsgrçki var tikt dzçsti daþos veidos, visi ir atkarîgi no citiem faktoriem. Tie ietver degoðu materiâlu, tâ saturu un sadrumstalotîbu, kâ arî ugunsdroðîbas îpaðîbas. Ir svarîgi arî laiks, kas pagâjis kopð ugunsgrçka sâkuma. Kâdâs situâcijâs tâ tomçr darbosies, lai dzçstu ar tvaiku?

Tvaika ugunsdzçðana ir ûdens dzçðana, kas ietver degoðu gâzu atðíaidîðanu sadegðanas virsmâ un skâbekïa koncentrâcijas samazinâðanu lîdz cenai, kurâ degðana nav iespçjama. Skâbekïa koncentrâciju, kurâ tiek kavçts sadegðanas process, iegûst tikai 35% ûdens tvaiku koncentrâcijâ spirta un tvaiku maisîjumâ degðanas telpâ. Ir vçrts piebilst, ka vislabâkie ugunsdzçðanas efekti tiek veikti, izmantojot piesâtinâtu tvaiku, kas tiek dota spiedienâ no 6 lîdz 8 atmosfçrâm.Ugunsgrçki, kas rodas slçgtâs dzîvokïos, kuru tilpums ir aptuveni 500m3, visbieþâk prasa dzçðanu ar tvaiku. Kur jûs parasti tvaicçjat, lai cînîtos pret ugunsgrçkiem? Nav ðaubu, ka putas ir noderîgas uzliesmojoðu materiâlu un koksnes þâvçtâju þâvçðanai. Tvaika raþoðanâ izmantoti tvaiki un ugunsgrçku aizsardzîba naftas produktu sûknçðanâ, lai aizsargâtu cietçðanas katlus, rektifikâcijas kolonnas vai aizsargâtu kuìu ugunsgrçkus. Tvaika dzçðana darbojas labi un, dzçðot ðíidrumu ugunsgrçkus, kuru temperatûra ir 60 ° C. Ir labi zinât, ka ugunsgrçka dzçðana un nodroðinâðana ar ûdens tvaiku saglabâðanu bûs pçdçjais daudz aktîvâkais, jo labâka bûs ðíidruma aizdegðanâs temperatûra. Gâzu ugunsgrçku panâkumu gadîjumâ arî ûdens tvaiks ir noderîgs, bet absolûti ierobeþotâs telpâs ar nelielu kubikmetru. Turklât ûdens tvaiku izmanto arî, lai nodzçstu cietus priekðmetus, piemçram, elektriskâs vai datoru iekârtas.Ir vçrts atcerçties, ka tvaiku kâ ugunsdzçsîbas materiâlu nevar atvçrt atklâtâ vietâ. Bet ne tikai. Ja ir vçlams liels dzesçðanas efekts, ûdens tvaikus nedrîkst izmantot veiksmîgi. Turklât pâriem nav tâdas paðas vietâs, kur viòa dara to darbinieku apdegumus, kuri par tiem domâ.Tomçr, lietojot ûdens tvaiku, neaizmirstiet par droðîbu. Ûdens tvaiki ir vide, kas var âtri sadedzinât. Dzçðana ar ûdens tvaiku ir saistîta ar virsmas dûmu un gaisa mitruma risku.