Ugunsdrodibas sistcmas polija

https://ony-cve.eu/lv/

Saskaòâ ar nacionâlo lietu un aprûpes ministra 2010. gada jûnija likumâ ietvertajiem tiesîbu aktiem katra uzòçmuma mçríis ir novçrtçt mâju un objektu un ar tâm saistîto teritoriju ugunsbîstamîbu. Galu galâ tas ir darba òçmçju aizsardzîba, kas strâdâ ðajâ vietâ.

Bîstamîbas novçrtçjumsIr svarîgi, lai darbi, kas apvienoti ar rîkojuma ieteikumu piemçroðanu, bûtu profesionâlâ un kompetences reþîmâ, no pçdçjiem faktiskajiem iemesliem ir lietderîgi ðo jautâjumu sniegt uzòçmumam, kas profesionâli izmanto ðo standartu darbu. Visaptveroðs apdraudçjuma, potenciâli sprâdzienbîstamo teritoriju novçrtçjums un ðâdu draudu zonu izveide ir ðâda pasûtîjuma lîgumslçdzçju galvenie mçríi.Briesmas, kas saistîtas ar sprâdziena iespçjamîbu, notiek cieðâ saskarç ar iekârtâ izmantoto saturu, tehnoloìiskâ procesa laikâ izmantotajiem materiâliem, maðînu un to sastâvdaïu aizsardzîbas sistçmâm. Procesâ izmantotie produkti un produkti var tikt sadedzinâti gaisâ, tie vienmçr rada lielu siltuma mçrîjumu, var bût arî prestiþs spiediena attîstîbai un bîstamu materiâlu atbrîvoðanai. Sprâdziens ir vienîgais darbîbas diapazona noturîgais izplatîjums.

Sprâdzienbîstamo zonu maríçðanaSprâdzienbîstamas zonas klasificç, pamatojoties uz bîstamâs sprâdzienbîstamas vides perioda bieþumu un ilgumu. Ir norâdîti trîs ðo lauku maríçðanas veidi.Nulles zona - ja tas ir sprâdzienbîstams un ko izraisa degoðu vielu maisîjums ar gaisu, ðajâ piemçrâ pastâv pastâvîgs apdraudçjums, bieþa kârðana ilgâku laiku.Viena zona - norâda, ka draudi var bût normâlas darbîbas secîbâ.Otrâ zona - tas ir diapazons, kurâ nav riska dabiskâs darbîbas secîbâ, un pat tad, ja pastâv draudi, tas ir zems.