Tvertnes ieraksti komuna

Programmatûra enova Trade Book ïaus veikt visaptveroðus uzòçmuma finanðu un grâmatvedîbas pakalpojumus dokumentu reìistrâcijas, ðo materiâlu rezervçðanas un deklarâciju aizpildîðanas, kâ arî aktuâlo un periodisko ziòojumu aizpildîðanas ietvaros.

Enova moduïa galvenais darbs: komercbankas ir: grâmatvedîbas þurnâls, pirkuma un pârdoðanas PVN reìistrs, dokumentu ieraksti - KP, KW, Lp, ZSO.Programma ir plaðs dokumentu klâsts, kas saistîti ar norçíiniem ar klientiem, piemçram: procentu maksâjumi par maksâjumu pârtraukumu, atgâdinâjums par maksâjumu, bilances apstiprinâjums, pârskaitîjumi, pat elektroniskie. Enova programmatûru ir veikuði eksperti.

deklarâcijasPamatojoties uz programmâ izmantotajiem dokumentiem un dekrçtiem, ienâkumu deklarâcijas un PVN-7 deklarâcijas tiek automâtiski atvçrtas un dotas. Noteiktu filtru sistçma ïauj bez maksas piedâvât pârskatus un iegût patçrçtâjiem atgriezeniskâs saites informâciju jebkurâ pârskata gada laikâ. Uzskaites kârtîbâ Enova atklâj jaunas paaudzes programmatûru kopçjai grâmatvedîbai, kas notiek Windows grupâ. Pateicoties izmantotajiem risinâjumiem, ideja ir ârkârtîgi elastîga - lîdz ar to iespçja neatkarîgai apstrâdei un programmu parametru izvçlei.

funkcijasPapildus funkcijâm, kas balstâs uz kopçjiem grâmatvedîbas principiem, programmai ir liels funkciju klâsts, kas ir saistîts ar visu dokumentu ierakstîðanas automatizâciju, atkârtotâm dokumentâlâm atkârtoðanâm vai saimnieciskâm darbîbâm. Programma ir izstrâdâta ar zinâðanâm par nosaukumiem, grâmatvedîbas uzskaiti, pamatojoties uz kontu plânu. Sistçmas izveide nodroðina, ka tas ir augsts operatora otrajam ieteikumam. Viòam tika dots viedoklis par grâmatveþiem, kuriem ir nepiecieðams izmantot ergonomiskus IT rîkus, kas, viòuprât, palîdz viòiem ikdienas darbâ, aizverot mçnesi vai finanðu gadu.

Tekstu ierakstiStils ir reìistrçt katra veida dokumentus, uz kuriem attiecas norçíinu shçma. Dokumentus ieteicams izmantot gan PVN rçíiniem, gan atseviðíiem dokumentiem, tâdiem kâ: izdevumi, algas, nolietojums, ârçja pieòemðana utt. Pçc dokumentu ievieðanas viòi var paði dzîvot þurnâlâ.