Tiesu medicinas izstrade

Ðodienas ïoti strauji uzlabojoðâ medicîna, kas jau ir devusi atbildi uz vienu dabas dabas jautâjumu, bija tikai intuitîva darbîba, kas balstîta uz tautas pârliecîbu un burvjiem. Sagatavojot sçnîti no maizîtes, kas tika patçrçts kopâ ar maizi, bija paredzçts palîdzçt slimîbâm, kas bija acîmredzamas pirms simtiem gadiem. Bieþi rituâli tika likvidçti ðamaniem vai vecmâmiòâm, kas palîdzçja augiem. Tomçr apdomâjiet & nbsp; & nbsp; tâpçc jûs nevarçsiet placebo iedarboties uz cilvçkiem nâkotnç.

Ietekme, kas mums ir atkarîga no visa laika, bez kuras tieðâm nevarçtu bût medicîna.Ïoti svarîga ierîce, kas ïâva izkliedçt ðaubas, kas patieðâm padara klimatu savâdâku, mikroskops ir kïuvis. Daudzu gadu radîðanas un pûles, lai padarîtu labâko, vieglâko un precîzâko ierîces darbîbu, kas ir mikroskops, lika mums redzçt mikroorganismu, kas pastâv, piemçram, vîruss vai baktçrija, kas karâjas savâ veselîbâ, un daþreiz pat dzîvi. Ar mikroskopu mçs pat varam redzçt lieluma daïiòas, kas ir neticami mikroskopiskas nano. Tajâ laikâ mçs joprojâm esam pelnîjuði nanotehnoloìijas, kas vienâ no ïoti precîzâm jaunâs paaudzes mikroskopiem izmanto milzîgas izmaksas, kas mums ïâva apgût jaunus draudus, kas apdraud mûsu paðu rîcîbu.Neticama ierîces precizitâte, kas ir mikroskops, nozîmçja, ka mçs varam meklçt vairâk narkotiku jaunâm slimîbâm, kas ietekmç mûsu vecmâmiòas, paziòas un mûs. Plaðais zâïu un jauno zâïu klâsts vietçjâ farmaceitiskajâ tirgû ir padarîjis to par mikrobioloìijas nezinâðanas priekðmetu un tâ sistçmu, tomçr tâ daþâdo specifisko zâïu lietoðanu. Priekðmetam joprojâm ir cena, kas mums jâmaksâ par ârstçðanu. Neskatoties uz farmâcijas nozares piedâvâtajiem piedâvâjumiem, svarîgas un ilgstoðas terapijas neïauj atjaunot. Tam vajadzçtu bût tikai ideâlai ticîbai un uzskatît, ka kâdu dienu mçs atbrîvosimies no visa ïaunuma, ko pasaule mums dod, ka farmâcijas rûpniecîba veiks patiesi neticamu atklâjumu un glâbs pasauli no slimîbas, kas ir slimîba. Slimîba, kas jau laikâ iznîcina visas kopienas un iznîcina dzîvîbu.