Tesco ventilators

Visur, kur pastâv gâzu, miglas un tvaiku atmosfçras produkta eksplozijas risks, ir uzstâdîti sprâdziendroði ventilatori. Ja ventilators ir apzîmçts ar sprâdziendroðu vârdu, tas nozîmç, ka tas ir sprâdzienbîstams. Tas ir pieejams kanâlu, atloku, sienu un jumta versijâs.

Speciâlie risinâjumi, kas tiek izmantoti ventilatoru konstrukcijâ, papildus aizsargâ pret iespçjamu pârmçrîgas temperatûras radîðanu vai ðîs elektriskâs izcelsmes dzirksteles ârpus korpusa vai no tâs. Turklât tika izmantotas profesionâlas tçmas un piemçrotas elektromotoru lasîðanai. Ðâdâ sistçmâ radîtais ventilators atbilst visiem darba apstâkïu standartiem konkrçtai sprâdzienbîstamîbas zonai.

Jûs varat atrast sprâdziendroðus ventilatorus, kas atðíiras pçc izmçra, RPM, enerìijas patçriòa, kvalitâtes un jaudas. Tas atpazîs optimâlo izvçli.

Ja jûs meklçjat profesionâlus ventilatorus, kas piemçroti lieliem uzdevumiem, ir vçrts konsultçties ar speciâlistu uzòçmumu, kas darbojas veselîbas un droðîbas jomâ. Ðo maðînu darbîba ir piesâròota gaisa pârvade no telpu iekðpuses un pçc tam gaisa apmaiòa "reâlâ". Tos parasti apstrâdâ raþoðanas zâlçs, darbnîcâs, noliktavâs un daþâdâs çkâs, kurâs nepiecieðama liela un vienkârða ventilâcija. Tikai pareizi izvçlçts un labi uzstâdîts ventilâcijas ventilators garantç vispiemçrotâko gaisa formu.

Ventilatora îpaðais dizains nodroðina cieðu gaisa plûsmu noteiktâ virzienâ. Tâs lomu var salîdzinât ar kompresora lietâm. Palielinot gaisa kinçtisko enerìiju, tas dod tam veltîtu âtrumu, kâ arî nospieþ tâ cirkulâciju.