Taksometru finandu birojs

Jinx Repellent Magic Formula

Naudas kases novitus lupo kvîts ir ïoti svarîgs materiâls ieguldîtâjiem un vîrieðiem. Pamatpienâkumiem ir pienâkums izsniegt ðâdus pârdoðanas pierâdîjumus, bet nâkamajiem tiem vienmçr jâsaòem kvîts.

Diemþçl lielâkâ daïa no mums, kas saòem ieòçmumus, nedod lielâku cieòu, kas daudzos piemçros ir nopietnas sekas. Cik ilgi mums vajadzçtu saglabât ðâdus izdrukas no kases aparâtiem un kâdos apstâkïos tie var bût noderîgi mums?

Uzòçmçju panâkumu dçï vajadzîba ir diezgan vienkârða. Viòiem ir jâiesniedz èeku kopijas uz 5 gadiem - Valsts kases nosaukuma revîzijas gadîjumâ. Kâpçc gan ðâds dokuments klientam?Ðis nelielais papîra lûþòi daudzos gadîjumos var bût svarîgi. Ja mçs zinâm kases aparâta èeka derîgumu un mçs zinâm, kâdâ veidâ pareizi glabât ðâdu dokumentu, mçs varam iegût daudz. Tas vispirms runâ par paðreizçjo lietu, kurâ mçs esam atkarîgi no nopirkto preèu reklamçðanas vai arî tam, lai saòemtu mûsu naudu. Ðâdâ gadîjumâ pârdevçjs pieprasîs mums uzrâdît kvîti - apstiprinâtâ darîjuma apstiprinâjumu. Kâdâ laikâ mums ir jâatceras, kad mçs saòemam kvîti, iesniedzot sûdzîbu? Ja mçs pçrkam pârtikas produktus, mçs varam ziòot par problçmâm, kas saistîtas ar tâm lîdz 3 dienâm. Jau ilgâku laiku mums vajadzçtu saglabât ðos ieòçmumus, kas ir apìçrbu, apavu, mçbeïu vai RTV aprîkojuma iegâdes dokuments. Ðeit likums mums dod 24 mçneðus, lai atrastu funkciju arî sûdzîbas iesniegðanai. Tâtad brîdî, kad mums nebûs kvîts, mûsu sûdzîba netiks pieòemta. Jo augstâka ir reklamçto preèu priekðrocîba, jo ilgâks zaudçjums, kas saistîts ar dokumenta apstiprinâðanu, kas apstiprina ðâdu pârdoðanu.

Atcerçsimies par ieòçmumiem, kas pârdevçjam ir jâpiedâvâ iepirkðanâs laikâ. Atcerçsimies un iekïausim ðâdus dokumentus pareizajâ pasâkumâ. Mçs varam izveidot aploksnes, kurâs mçs organizçsim ieòçmumus hronoloìiskâ laikâ, mçs varam dot ðo pienâkumu îpaðam lodziòam. Ir svarîgi, lai tiktu ievçrots dokuments, kas apliecina mûsu veikto pârdoðanu, ja vien tas var bût pamats sûdzîbas iesniegðanai.