Slcgta fizikas spiediena gazes tvertne

Mçs dzîvojam laikâ, kad mums praktiski kaut kâdâ brîdî tiek deponçti daþâdi draudi. Bieþi vien man ðíiet, ka gâzes spiediens ir pârsniedzis pieòemamo vçrtîbu. Tas izraisîtu katla eksplodçðanu, kas tikai izraisîja dârgas kâzu remontu. Es jau apzinos, ka pçdçjâ veidâ jûs viegli varat zaudçt savu dzîvi, lai gan daþi no viesiem nav informçti par aktuâlajiem jautâjumiem.

Par laimi, mûsdienâs tas ir kaut kas lîdzîgs atlokiem vai droðîbas vârstiem. Tâdçjâdi tâ ir vârsta metode, kas automâtiski aktivizçjas, kad gâzes vai tvaika spiediens pârsniedz pieïaujamâs vçrtîbas. Tas novçrð tâdu celtniecîbas momentu kâ tvertòu, cauruïvadu un lîdzîgu sprâdzienu raðanos. Vispirms tas tika izmantots septiòpadsmitâ gadsimta nâkamajâ pusç ïoti izdevîgâ ierîcç, kas bija spiediena plîts.Ja mçs apskatâm vienkârðâkos droðîbas vârstu modeïus, mçs pamanâm, ka tâ ir pçdçjâ pilnîgi trausla plâksne, kas ir bojâta, kad gâze iziet pie pieïaujamâ spiediena.Diemþçl ïoti bieþi vârîðanas vârsts tika cepts. Bieþi vien ierîces klients to neapzinâti iekasçja. Tâpçc bija viegli izmantot divus neatkarîgus vârstus, kas parasti novietoti pretçjâ ierîcç.Ðie vârsti parasti tika piegâdâti tvaika dzinçjos. Tas novçrsa vajadzîgo spiediena pieaugumu, kas bija transportlîdzekïa jaudas blokâ. Tâ draudçja eksplodçt, kas varçtu izraisît visu pasaþieru nâvi.Man ir iespçja, ka es interesçju lasîtâjus par droðîbas vârstiem. Ikviens, kas izlasîjis ðo tekstu, iespçjams, tagad apzinâs ðo procesu bûtisko lomu mûsdienu pasaulç un rûpniecîbâ.