Sagatavot velosipcdu braukdanai ziema

Ceïð uz transportlîdzekïa ir milzîgs sporta veids, kas ir draugu draugi gandrîz katrâ vecuma kategorijâ. Vairums velosipçdistiem izmantot riteòu tikai pavasara sezonâ, kâ lielu un pieejamu veids, kâ ceïot grupai un praksi, pçc visa, ziemâ, sakarâ ar sareþìîtiem apstâkïiem marðrutâ bûs garâm jautâjumu par automaðînu un sabiedriskâ transporta. & Nbsp; tomçr labi sagatavoðana velosipçdu un sevi Lai uzlabotu ceïa apstâkïus, jûs varat izmantot divriteòu velosipçdus visu gadu ar panâkumiem un jautrîbu, nevis tikai riteòbraukðanas laikâ. Tâtad, ko ir vçrts aprîkot, lai ceïa uz velosipçdu bûtu ideâls arî ziemâ?

Piemçrots apìçrbs. Es nepiekrîtu noteikumiem par siltu mçteli vai jaciòu, tieði otrâdi. Parastâ kurta dçï (jo îpaði, pârvietojot velosipçdu lielu daïu no kilometriem, jûsu íermeòa svars bûs diezgan daudz, un sviedri, kas þâvç zem jakas, efektîvi nosûta, lai atdzistu íermeni. Vislabâkais risinâjums ðâdai lietai bûs aprîkot sev ar termoaktîvu apakðveïu. Viòa nostâja ir pârnçsât pârâk daudz ûdens tvaiku un mitruma no pazîstamas íermeòa, pateicoties tam, ka mçs neuzskatîsim, ka mçs iesakâm çðanas laikâ, un ka mçs nebûsim aukstîgi. Turklât daþiem termoaktîviem apakðveïïiem ir tâda veida ðujmaðîna, kas aizsargâ íermeni no aukstâ vçja. Jums vajadzçtu arî aprîkot sevi ar ziemas zâbakiem un dzîvot papildus pâri zeíes. Es personîgi ieteiktu zeíîtes ar visaugstâko vilnas procentu, pateicoties tam, kâpçc mçs nejûtam aukstumu. Ir arî vçrts atcerçties par velosipçdu cimdiem. Labas kompânijas piedâvâ divkârðu cimdus: pirmâ klase ir ûdensizturîga, bet otra - efektîvi saglabâ siltumu rokâs.Velosipçda sagatavoðana. Velotam, tâpat kâ automaðînai, ir nepiecieðama îpaða ziemas tehnika, kas ïaus mums bût patîkamam un droðam braucienam. Pirmkârt, tie ir ziemas riepas un spârni, kâ arî ekstremâlos apstâkïos íçdes. Nevajadzçtu aizmirst arî to, ka ziemâ tumsa krities daudz straujâk, tâdçï bûs vajadzîgi îpaði apgaismojums un pârdomas.

Man ir iespçja, sapratu, ka ðî rokasgrâmata izlemts velosipçdisti, ka riteòbraukðana laiks nekad notiek ar pirmo sniegu, un nokriðòu ir palîdzçjis noteikt, kurâ piederumi ir droði izdarît no paðreizçjâs izejvielu transportam neatkarîgi no laika apstâkïiem. Galu galâ riteòbraukðana ir ne tikai jautri, tas ir gan sports, pateicoties kuriem mçs ilgâk paliksim piemçroti.