Sadzives tehnika krakova

Veicot restorânu, virtuvei jâbût aprîkotai ar milzîgu profesionâlu aprîkojumu, kas uzlabos un paâtrinâs darbinieku darbu. Atbilstoðu ierîèu iegâde ir atkarîga vismaz no visas vçrtîbas atkarîbâ no izvçlnes pieprasîjuma vai veida.

Daudzos restorânos, kas piedâvâ Vecâs Polijas çdienkarti, ir nepiecieðami kâpostu griezçji, jo dârzeòi ir daïa no daudziem tradicionâliem poïu çdieniem. Mazos çdinâðanas uzòçmumos vai mazos restorânos, parasti ðis mazais, manuâlais, parastais griezçjs ir izgatavots no plastmasas vai koka, pateicoties kuram jûs varat sagatavot un sagatavot citus dârzeòus, piemçram, guríus vai burkânus, no kuriem visbieþâk tiek raþoti citi. svaigi salâti. Ar lielâku pieprasîjumu, jums ir nepiecieðams atðíirîgs aprîkojums ar iebûvçtu motoru un elektriski stimulçts. Tâ bieþi ir noderîga arî zemas pârstrâdes rûpnîcâs vai saimniecîbâs.

Ðâds griezçjs ir ïoti izturîgs, augstas kvalitâtes aprîkojums, ko raksturo vienkârða apstrâde. Ðî iekârta ir bûvçta, cita starpâ no motora, metâla cilindra vai korpusa un neliela notekas, pçc kura tiek iegûta sasmalcinâta kâposti. Nozîmîgâkâs iezîmes ir nerûsçjoðâ tçrauda naþi, kurus var veikt ilgu laiku. Slîpçtâju pçc pieprasîjuma var sakârtot ar citiem elementiem, piemçram, gliemeþtransportieri, kas palîdzçs samazinât kâpostu galvu uz pusçm un ietaupît manuâlo darbu. Saistîbâ ar jûsu vajadzîbâm jûs varat iegâdâties arî uzkodas, kas ïaus jums sagriezt citos dârzeòos, rîkoties ar riteòiem, pateicoties kuriem jûs varat âtri pârvietot iekârtas vai papildu diskus. Vairogiem ir ideja par to, kâ sagriezt - tâpçc var bût vâji gabali, èipsi vai ðíçles. Tomçr, ja mums ir vajadzîgi tikai sasmalcinâti kâposti, mums pietiek ar tradicionâlo vairogu.