Rupnieciskais putekisuccjs

Perle Bleue Visage Care Moisturise

Tîrot grîdas, sienas un mçbeles mûsu mâjâs, mçs neesam problçma - mçs izmantojam parastâko putekïsûcçju, kas ir ideâli piemçrots ikdienas lietoðanai. Tomçr mçs saskaramies ar problçmu, ja mçs sakopojam lielâku platîbu, vai arî mums ir jâizveido ar smagiem darba apstâkïiem vai citâm vielâm, kuras bûtu jânoòem (piemçram, ûdens vai ðíeldas. Ðajâ formâ nepietiek ar to, ka mçs varam ïoti labi konsultçties ar rûpnîcu, tas nav piemçrots tiem par zemâm cenâm.

Kâpçc tîrîðanas laikâ atgriezieties pie pelçjuma, ja tas ir daudz neþçlîgs nekâ tradicionâls zemes un mçbeïu putekïsûcçjs? Ðajâ formâ risinâjums ir rûpnieciskais putekïsûcçjs. Putekïu nosûcçji ir putekïu sûcçji, kas izmanto lietojumus vietâs, rûpnîcâs, bûvlaukumos, raþotnçs vai daþâdâs vietâs, kur dominç îpaði svarîgi apstâkïi. Jâatzîmç, ka rûpniecisko putekïsûcçju pieòemðanas vietu daudzveidîbas dçï arî atðíirîbas starp konkrçtiem veidiem ir nozîmîgas.

Rûpnieciskâ putekïsûcçja îpaðîbas lielâ mçrâ ir atkarîgas no radîtâ piesâròojuma - neatkarîgi no tâ, vai tâs bûs pçdçjâs ðíeldas vai ðíidras vielas, vai varbût slikti un slikti putekïi. Tas ir ïoti svarîgi atcerçties, jo nepareiza veida putekïsûcçju izmantoðana var bût noþçlojama iedarbîba.

Parasti rûpnieciskie putekïsûcçji ir iedalîti trîs klasçs. Ðîs L kategorijas spçj atbrîvoties no putekïiem un nekaitîgiem ðíidrumiem, atrast pielietojumu galdniecîbas nozarç, atjaunoðanas laikâ, tâs atzîst, ka ir jânoòem pildspalva vai grants. Tiek uzsâkti M klases putekïu sûcçji, lai likvidçtu bîstamos putekïus (kas rodas, apstrâdâjot metâla vai plastmasas, krâsas putekïus. H klase satur ierîces, kas noòem vielas, kas apdraud dzîvîbu vai veselîbu, piemçram, kadmiju, niíeli vai pat azbestu. Jâatzîmç arî tas, ka tirgû ir pieejami putekïsûcçji konkrçtâm raþoðanas iekârtâm, piemçram, metalurìijai.

Rûpnieciskie putekïsûcçji ir rîki, kas tiek izmantoti daudzâs vietâs, un to daudzveidîba ïauj izvçlçties perfektu dizainu atbilstoði jûsu vajadzîbâm. Katrai raþotnei ir nepiecieðama ðâda ierîce, tâs apzîmçjums ir obligâts.