Putekiu nooemdana

Nozarei ir daudz risinâjumu, kas atbilst îpaðâm vadlînijâm. Tas nodroðinâs nepiecieðamo un uzticamu darbîbu. Atkritumu attîrîðanas metode ir tâda pati no ðâdâm pieejâm. Tâ meklç raþoðanu daudzâs rûpniecîbas nozarçs, kur tâ tiek raþota atlikuðajam apputeksnçðanas veidam. Ir ïoti svarîgi sagatavot ðo stilu lietderîgâ veidâ, jo neveiksme un slikta izturçðanâs var izraisît ïoti nopietnas sekas.

Kur ir putekïu savâkðanas sistçmas ievieðana?Katrâ nozarç ir klât putekïi, kas rodas raþoðanas laikâ. Viens piemçrs ir, iespçjams, koksnes vai metâla apstrâde, kâ arî rûpnîcas, kas izmanto gastronomijas vai farmâcijas produkciju. Nez, kâpçc man ir jârîkojas ar ðiem putekïiem vispâr. Kâpçc neïaut viòam gaidît pârâk drîz pçc tam, kad viòð ir aizgâjis, lîdz viòð aiziet? Nosacîjumi ir maz. Pirmkârt, viòð varçja rçíinâties ar sprâdzienbîstamâm un uzliesmojoðâm îpaðîbâm. Tas var bût pârspîlçjums, bet ir vçrts atcerçties savu mâcîðanâs pieredzi. Izðïakstîti milti ugunsgrçkâ var sadedzinât, radot ugunsgrçku. To rada liels daudzums cietes. Jâapzinâs, ka tad, kad ðâds vidçja un ðíietami droðs materiâls noteikti rada lielu apdraudçjumu, ko var darît citi reaìenti. Turklât òemsim vçrâ arî to cilvçku darba apstâkïus, kuri raþo. Ja viòiem ir nepiecieðams strâdât putekïainâ vidç, protams, to veiktspçja samazinâsies. Ir uzdevums, kas pârsniedz cilvçku veselîbu, kas bieþi ir jutîgi pret ieelpotiem, kaitîgiem putekïiem. Mazie elementi, kas pârvietojas gaisâ, arî ir negatîva ideja daudzâm maðînâm.

Putekïu ieguve saskaòâ ar ATEX noteikumuÐâdu apdraudçjumu dçï ðî modeïa sistçmâm jâatbilst attiecîgajâm ATEX direktîvas garantijâm. Ievçrojot ðos noteikumus, tîrîðanas sistçma nodroðina pareizu darbîbu. Lai nodroðinâtu iekârtas aizsardzîbu pret sprâdzienu, tâs bûtiskie izstrâdâjumi tiek identificçti un saistîti ar to aizsardzîbu. Paðreizçjâ punktâ ir jâbût labi atlasîtiem materiâliem, no kuriem tiks veikta jebkura iekârta. Vçl viens antistatisko sistçmu veids, piemçrota ierîce un mçraparatûra ir visas atdalîðanas sistçmas prasîbas.Atex putekïu nosûkðana vai putekïu nosûkðana kopâ ar ATEX noteikumu garantç vislabâko aizsardzîbu pret konstrukcijas sprâdzieniem. Atcerieties, ka droðîba ir vissvarîgâkais un veids, kâ garantçt, ka tai ir jâbût labâkajai formai.