Priesteru vienotiba

Ikdienas dzîves grûtîbas parasti liek mums îsâ garastâvoklî. Mçs jûtamies vientuïi, mçs neesam apmierinâti, mçs bieþi jûtam, ka mçs vairs nespçjam tikt galâ ar daþiem jautâjumiem, un mums ir grûti atklât sev, piemçram, mûsu ìimenes priekðâ, no kâ mçs bieþi nevçlamies izcelties par neveiksmçm. Viena no visgrûtâkajâm problçmâm, ko mçs redzam un arvien bieþâk tiekam ðíirtas.

Nav nekâdas jçgas par to, kas bija pamats laulîbas sabrukðanai, partnera nodevîbai vai jau iznîcinâtai sajûtai, tâdi lçmumi mums vienmçr ir lieliski, pat dvçseles varâ mçs zinâm, ka tie ir labi mums. Gadîjumâ, ja laulîbas ir bçrni, galvenokârt visâs situâcijâs, tâs ir ðodien. Sabiedrîba un cilvçki, kas ir ðíîruðies, piemçram, kâds cits vai sliktâka kategorija. & Nbsp; Galu galâ viedoklis par atdalîðanu vienmçr ir vairâk vai mazâk iestrçdzis tuvâ dzîvoklî. Ðâdâs situâcijâs ir vçrts vçrsties pie profesionâla, ðajâ gadîjumâ veselîgs psihologs bûs Krakova. Rûpçsimies, ka pat saruna ar vispiemçrotâko draugu neaizstâs mûs ar psihologu. Cilvçki, kurus mçs zinâm, mums parasti nedod labu peïòu, un tie parasti nav objektîvi. Lai gan viòu nodomi ir ar vislielâko pârliecîbu kâ patiess, tas pats ir panâkumu gûðanâ, kas iznîcina visu Polijas dzîvi, ir vçrts tos risinât ar tâdas personas palîdzîbu, kura zinâs noteiktas situâcijas, palîdzçs mums zinât un galu galâ bût kopâ ar viòiem galâ. Lai atrastu labu psihologu, mçs varam izmantot komandu vai viedokïus, ko varam iegût no tîmekïa vietnçm. Atcerieties, ka man nav neçrti, apmeklçjot mûsu terapeitu. Ir svarîgi saprast, ka apmeklçjuma beigâs sûdzas, lai palîdzçtu mums, tâpçc vissvarîgâkais komponents ir & nbsp; godîgs. Ir vçrts runât par visu, kas mums sâp, un par to, kas mums ir problçma, un par to, ko mçs nevaram risinât ar sevi. Tieði ðâdâ gadîjumâ terapija var dot paredzçto iedarbîbu. Atcerieties, ka psihologs ir ârsts, kurð mûs nenovçrtç, un viòa darbîba ir palîdzçt mums.