Priekdmets 4 fiskalais printeris

Elzab & nbsp; fiskâlie printeri ir çdieni, kas òemti tirdzniecîbâ. Tie reìistrç ienâkumus no produktu mazumtirdzniecîbas. Ðî printera lietoðana ir norçíinu plânâ ar ienâkuma nodokli un PVN. Lai to izmantotu kâ paredzçts, ðim printerim ir nepiecieðams apstiprinâjums. Finanðu printeri nevar izmantot bez savienojuma ar datoru, ðî vçrtîba to atðíir no kases aparâta. Ir pârâk svarîgi reìistrçt èekus datorâ un izsniegt arî tos.

Ðis printeris parasti izmanto RS-232 un USB savienotâjus. Lai darbotos ar printeri, nav nepiecieðama programma ar apstiprinâjumu. Tas ir redzams printera tîmekïa sienâ & nbsp; Paðlaik fiskâlâ printera modeïi, kas ir apstiprinâti peïòai tuvâ valstî, izmanto RS-232 portu kâ svarîgu saziòas portu. Turpretî USB porti tiek novietoti tâdâ veidâ, ka ekspluatâcijas organismâ tie ir skaidri kâ virtuâlie seriâlie porti. Pârdevçji, kas izmanto fiskâlo printeri, ir pârâk uzdevumi, lai veiktu ikdienas fiskâlo pârskatu. Ðis pârskats ir reìistrçts printera labotajâ fiskâlajâ atmiòâ. Fiskâlais printeris uzskata, ka uzdevums ir pârâk sareþìîts, lai izdrukâtu nodokïu ieòçmumus ticîgajiem lielveikalâ un kontroles rullî. Veltòu kopijas ir paredzçtas arhivçðanai. Pçc produkta pârdoðanas fiskâlais kvîts ir jânodod klientam. Fiskâlâ rullîðu kopijas 5 gadus ilgi uzturçtu sieviete, kas pârdod produktu. Datorâ ir iespçjams saglabât dokumentu kopijas, kas norâdîtas tîmekïa struktûrâ. Fiskâlâ printera lietoðana ir diezgan laba. Printera lodziòâ ir informâcija, kas ir izveidota uz plâna, lai parâdîtu personai, kad tâ jâpiegâdâ. Nodokïu printeru trûkums ir tas, ka drukâtie èeki nav perfekti, jo pçc neilga laika drukâti burti tiek nomazgâti. Saskaòâ ar Finanðu ministra 2013. gada 14. marta likumu (Likums par likumu, 363. postenis bûtîbâ ir kases aparâti, ir nepiecieðams vismaz reizi divos gados izveidot fiskâlâs ierîces tehniskâs pârbaudes. PVN nodokïu maksâtâji var pieteikties uz palîdzîbu fiskâlajam printerim.