Polijas valodas 5 klases programma

21. gadsimts ir unikâls pieprasîjums pçc jauna veida tulkojumiem. Tajâ paðâ laikâ viòð nebûs vienaldzîgs pret to, ka programmatûras vietâm paðlaik ir liela nozîme. Kas slçdzas pie ðîm zinâðanâm?

Vairâki pasâkumi, kas pielâgo konkrçtu produktu Polijas tirgus vajadzîbâm, kas cita starpâ ietver programmatûras tulkoðana un lîdz ar to prasmîga rakstu un programmatûras dokumentâcijas tulkoðana noteiktâ valodâ un tâs atbilstîba pçdçjam stilam. Tas attiecas uz tâdiem darbiem kâ datumu formâta izvçle vai burtu ðíiroðanas sistçma alfabçtâ.Profesionâlai programmatûras lokalizâcijai ir nepiecieðama IT terminoloìijas specializâcija, programmçtâji un inþenieri. Valodu prasmes ir saistîtas ar izpratni un zinâðanâm, kas saistîtas ar ERP, SCM, CRM, programmâm, kas atbalsta plânoðanu un banku programmatûras radîðanu. Uzticama atraðanâs vieta pârvçrðas par iespçjâm, kâ sasniegt programmatûru ârzemju tirgû, un tâdçjâdi, iespçjams, ievçrojami pârvçrðas uzòçmuma daudzos panâkumos.Preèu ievieðana pasaules tirgos tiek radîta gan ar produktu internacionalizâciju. Tâtad, kas ir otrs no atraðanâs vietas?Internacionalizâcija ir vienkârði produktu pielâgoðana potenciâlo pircçju apstâkïos, neòemot vçrâ daþâdâs vietçjâs îpatnîbas, kad atraðanâs vieta pârstâj pârsvarâ cilvçkus, lai reaìçtu uz konkrçtu tirgu secîbu, savienojas ar konkrçtâs vietas îpaðajâm vajadzîbâm. Tâpçc atraðanâs vieta ir veidota tieði katram tirgum, un vienreiz par konkrçto produktu tiek internacionalizçta. Tomçr abi procesi uzlabo viens otru un ar lieliem plâniem pasaules tirgus darbîbai ir vçrts apsvçrt abus.Ir atkarîba starp atraðanâs vietu un internacionalizâciju, kas jâòem vçrâ, veicot ðos procesus. Pirms atraðanâs vietas beigâm internacionalizâcijai vajadzçtu beigties. Ir vçrts padomât par to, jo labi vadîta internacionalizâcija ievçrojami saîsina laiku, kas ir noderîgs atraðanâs vietas gaitâ, kas pagarina laika posmu, ko var pieðíirt produkta ievieðanai tirgû. Turklât labi vadîtu internacionalizâciju noteikti ierobeþo pozitîva preèu ievieðana mçría tirgos, neradot risku apstrâdât programmatûru tieði pçc atraðanâs vietas pabeigðanas.Droða programmatûras lokalizâcija, iespçjams, ir uzòçmuma panâkumu rezultâts.