Planctas zemes kalni

Atmosfçra, t.i., plançtas Zeme aptveroðâ gâzu aploksne, iespçjams, ir nozîmîga sprâdzienbîstama vai sprâdzienbîstama. Tâ kâ tas nav sprâdzienbîstams, tas tiek uzskatîts par gadîjumu, kad tajâ nav sprâdzienbîstamu vielu, kas dod tam visus standarta produktus.

No otras puses, tas ir sprâdzienbîstams, ja ir sastâvdaïas gâzes vai putekïu veidâ, kas var bût sprâdzienbîstami. Sprâdzienbîstamu vidi sauc par ârkârtîgi bîstamu zonu.Sprâdzienbîstamîbas zonu noteikðana ir balstîta uz klasifikâciju, pamatojoties uz varbûtîbu un brîdi, kad tâ ir sprâdzienbîstama vide. Mçs varam runât par uzliesmojoðâm gâzçm, miglas vai uzliesmojoðiem pâriem vai uzliesmojoðiem ðíidrumiem.

Gâzu, miglu un uzliesmojoðu ðíidro tvaiku pâïi atðíiras trijâs zonâs:- 0 zona ir tâda, ka tâ ir telpa, kurâ pastâvîgi vai ilgstoði notiek sprâdzienbîstama vide, kurâ ir uzliesmojoðas vielas gâzu, miglas un tvaiku veidâ;- 1. zona, kurâ ðîs degoðas vielas ir, bet daþkârt, normâlas ekspluatâcijas laikâ, \ t- 2. zona - kurâ sprâdzienbîstama vide nenotiek normâlas ekspluatâcijas laikâ un ja tâ ir - tâ paliek uz îsu laiku.

Turpretim uzliesmojoði ðíidrumi izolç ðâdas zonas:- 20. zona - kurâ sprâdzienbîstama atmosfçra uzliesmojoðu putekïu mâkoòa veidâ pastâvîgi kûst ilgu laiku;- 21. zona - kurâ normâlas darbîbas laikâ var rasties degoðu putekïu mâkonis, \ t- 22. zona - kurâ degoða putekïu mâkonis normâlas ekspluatâcijas laikâ nav sastopams un ja tas notiek - to uzskata tikai uz îsu laiku.

Sprâdzienbîstamo zonu raðanâs prasa îpaðu uzticîbas un higiçnas principu ievçroðanu darbâ.