Pardodanas ieraksti un ikdienas pardodanas parskats

Ir brîdis, kad fiskâlie çdieni ir obligâti ar likumu. Tajâ laikâ pastâv elektroniskâs iekârtas, lai reìistrçtu apgrozîjumu un nodokïa summu, kas jâmaksâ no mazumtirdzniecîbas. Par savu deficîtu darba devçju var sodît ar ievçrojamu finansiâlu sodu, kas ir daudz vairâk nekâ tâs ietekme. Neviens nevçlas pakïaut sevi rûpçm un sodiem.Nav nekas neparasts, ka uzòçmçjdarbîba tiek veikta uz nelielas virsmas. Îpaðnieks pârdod savus tekstus internetâ, un tirdzniecîba galvenokârt aizsargâ viòus, tâpçc vienîgais brîvais laukums ir pçdçjais, kur ir galds. Tomçr finanðu ierîces ir tik obligâtas, kâ veiksmîga veikala veikalâ, kas aizòem lielu tirdzniecîbas telpu.Tas attiecas uz cilvçkiem, kuriem ir pieejama grâmata. Ir grûti iedomâties, ka uzòçmçjs nodarbojas ar apgrûtinoðu kases aparâtu un visâm iespçjâm, kas nepiecieðamas tâ droðai izmantoðanai. Tie ir viegli tirgû, mobilie kases aparâti. Tâs apstrâdâ zemus izmçrus, jaudîgas baterijas un vienkârðu darbîbu. Forma atgâdina terminâïus, lai izsniegtu maksâjumu karti. Tas padara tos par pilnîgu pieeju mobilajam lasîjumam, piemçram, kad mums ir jâdodas uz saòçmçju personîgi.Fiskâlâs ierîces ir svarîgas arî paðiem klientiem, nevis tikai uzòçmumu îpaðniekiem. Pateicoties izsniegtajam kvîtim, lietotâjam ir tiesîbas iesniegt sûdzîbu par iegâdâtajâm precçm. Galu galâ ðis kvîts ir vienîgais pierâdîjums par mûsu preèu pirkðanu. Ir vairâk nekâ pierâdîjums tam, ka darba devçjs veic oficiâlu darbu un maksâ vienreizçju maksâjumu materiâliem un pakalpojumiem, kas tiek izplatîti. Ja mçs saòemam iespçju, ka kases aparâts ir izslçgts vai stâvçts, mçs to varam paziòot birojam, kas uzsâks attiecîgos tiesîbu aktus pret uzòçmçju. Viòam draud liels finansiâls sods un bieþâk pat tiesâ.Kases aparâti arî palîdz uzòçmçjiem uzraudzît uzòçmuma finansiâlo stâvokli. Katras dienas beigâs tiek izdrukâts ikdienas kopsavilkums, bet mçneða pusç mçs ceram izdrukât visu ziòojumu, kas mums precîzi parâdîs, cik daudz ir mûsu ienâkumi. Pateicoties tam, mçs varam viegli pârbaudît, vai kâda no komandâm zog mûsu naudu vai vienkârði vai mûsu problçma ir silta.

Lçtâkie kases aparâti jûsu pilsçtâ