Paragon prasibas

Katrs no mums zina nelielu papîra gabalu, ko mçs saòemam no kasiera pçc pabeigtiem pirkumiem. Tomçr tikai daþi cilvçki zina, kâda informâcija par saòemðanu no kases aparâta mums ir nenovçrtçjama, arî par to, kâda ir tâs nozîme, nemaz nerunâjot par to, kas patieðâm tajâ ir iekïauts.

Pirmâ lieta, kas nonâk mûsu prâtâ, ir preces vçrtîba - un tâpçc ir galvenokârt atbilstoða asociâcija. Tomçr pirkuma izmaksas nav viss. Skaidrojumos, kas saòemti no kases aparâta, saòemta informâcija par to, kas papildus viena produkta cenai palielinâs lîdz summai, kas mums ir jâmaksâ izrakstîðanâs laikâ. Citiem vârdiem sakot, papildus cenai ar jau iekïauto rezervi ir uzskaitîtas arî individuâlo nodokïu summas, kas izteiktas procentos, un visas izmaksas, kas iekïautas produkta cenu þurnâlâ.

Tas ir tikai sâkums. Vçl viens svarîgs izdrukas elements ir veikala adrese, kurâ viòi arî iegâdâjâs savu nodokïu identifikâcijas numuru (NIP. Izprotot ðos jaunos produktus, mçs zinâsim, par kuriem mçs ziòojam, ja mçs pçrkam, piemçram, bojâtu aprîkojumu, tas ir, mums bûs nepiecieðams atgriezt beidzies pârtiku. Pat tad, ja pârdoðanas vieta nav skaidra, tâ ir arî sliekðòa namiòð, pçdçjâ dokumentâ mçs varam atrast arî nodokïu maksâtâja biroja adresi ar iespçju to viegli atrast.

Zinâðanas par kases aparâta saòemðanu parâda arî konkrçto pârdoðanas laiku. Tas, iespçjams, ir viens no raksturîgâkajiem faktoriem, kas ir patçrçtâja viedokïa rakstâ. Pateicoties tam, pirkuma apliecinâjums skaidri parâda, kâ mçs to esam pabeiguði, un bez nosacîjumiem slçdz jautâjumus par iespçjamâm neskaidrîbâm, òemot vçrâ nepiecieðamîbu iesniegt sûdzîbu. Tikai pateicoties ðim ierakstam, mçbeïu garantijas remonta gaita tagad ir tik vienkârða. & Nbsp; Posnet kases aparâts ir ideâli piemçrots pârdoðanas ierakstîðanai un pareizu pirkumu èeku drukâðanai.

Papildus saturam, kas paredzçts galvenokârt katram pircçjam, informâcija par èeku no kases aparâta ir svarîga nodokïu iestâdçm. Ekonomiskâs kampaòas vadîðana, protams, koncentrçjas uz nepiecieðamîbu maksât nodokïus. Pçdçjâ nozîmç viss kvîts tiek uzdrukâts uz tâ numura, kas atvieglo kontroli, ja tas ir nepiecieðams.Vçl viens punkts, kas ir vçrts detalizçti, ir to lîdzekïu apraksts, ar kuriem tika veikts darîjums - tas ir, tâ pati vçrtîba vai maksâjumu karte. Tas ievçrojami atvieglo grâmatvedîbas uzskaiti un uzskaites panâkumus nodokïu birojâ.Kâ redzat, kases aparâta informâcija par èeku ir paradoksâli neparasti liela. Kas ir vçl svarîgâk - nevis vienam, kas izveido ekonomisko kampaòu, bet arî birojiem un, galvenokârt, vienam patçrçtâjam.