Pamatlidzekiu rupnieciska putekisuccju klasifikacija

Gandrîz ikviens mâjas putekïu sûcçjs tiek iegûta. Vienmçr krît uz grîdas pârtikas atliekas, drupatas vai dzîvnieku blaugznas un putekïu slânis daudz jau uzliek par visiem laukiem. Ïoti bûtisks ir nodroðinât attiecîgo tîrîbas pakâpi. Nepiecieðamîba nepârtraukti tîrîðanai liek mums novçrtçt nepiecieðamîbu pçc jaunu çru ierîci.

Papildus parastajiem mâjas putekïu sûcçjiem, citi, ne mazâk pievilcîgi veidi tiek uzskatîti par tirgû. Îpaði interesç rûpnieciskais putekïsûcçjs. Putekïu nosûcçji ir ierîce, kas ir paredzçta smagiem apstâkïiem. Putekïu sûcçjs lielâkoties ir piemçrots lielu objektu, piemçram, noliktavu, raþoðanas zonu un rûpnîcu, tîrîðanai. Tie ir pieejami arî daþâda veida bûvlaukumos. Tie ïaus jums atbrîvoties no kaitîgiem putekïiem, atlikumiem, atkritumiem vai atlikumiem pçc atjaunoðanas.Lai gan ekonomiskie putekïsûcçji nav tik bagâtîgi aprîkoti kâ mazi putekïsûcçji, katrs no tiem ir pareizais piederumu izvçle, lai padarîtu tos darbotos smagos apstâkïos. Tâda pati ir to svarîgâkajâm vçrtîbâm, ka tâs arî nedarbojas bez problçmâm, kad tâs ir mitras un sausas.Ja mçs vçlamies izlemt iegâdâties rûpniecisko putekïsûcçju, vispirms ir jâapsver iemesli, kâpçc mçs to izmantosim visbieþâk. Ir daþâdi putekïu sûcçju veidi; no tâ, ko mçs no tâ izmantosim, mçs vçlamies izvçlçties, kuru no mums izvçlçties. Svarîgâkais atlases kritçrijs ir daudz dzinçju. Tai jâbût vislielâkajai no visiem dzinçjiem, kas tiek organizçti putekïsûcçjos, kas paredzçti parasti vietçjam nolûkam. Ðâda jauda jâizsaka no 1200 lîdz 1600 W robeþâs. Rûpnieciskais putekïsûcçjs ar vâjâku motoru vienkârði nevar tikt galâ ar ðo uzdevumu.Pirms iegâdâties izvçlçto putekïsûcçju, jums ir jâpârbauda. Jums ir jâpievçrð uzmanîba tam, vai ir vienkârði çrti lietojams, kas ir putekïsûcçja darba diapazons un arî skaïð rada dzinçju. Ir vçrts pievçrst uzmanîbu arî tam, kâ tas tiek gatavots. Labs ekonomiskais putekïsûcçjs ir izgatavots no lieliem, izturîgiem lîdzekïiem, kas tiek noteikti arî jebkuriem mehâniskiem bojâjumiem.