Nodokiu likmes slovakija

Bieþi izmantotais personâla saîsinâjums un algas tiek apvienotas ar kopçjo darbu, kas saistîts ar cilvçku norçíiniem konkrçtâ uzòçmumâ. Uzòçmumu vadîtâji vçlas bût pârliecinâti par likumâ noteiktajiem pienâkumiem, kas izriet no darba devçja darba, jo viòu nolaidîba var izraisît arî nepatîkamas sekas arî no Nodokïu biroja, kâ arî no Sociâlâ nodroðinâjuma veikala. Kâ darba devçja darbinieks, darba devçjs darbojas kâ iemaksu maksâtâjs, kas nozîmç, ka viòam ir jâmaksâ ZUS nepiecieðamâs sociâlâs apdroðinâðanas iemaksas mûsu viesiem. Ðîs veselîbas iemaksas ir jâmaksâ neatkarîgi no apdroðinâðanas veidu skaita vai rakstura, savukârt sociâlo iemaksu veikðanai ir noteikti zinâmi ierobeþojumi. Uzòçmuma îpaðniekam ir jâiesniedz apdroðinâðanas pieteikumi, iesniedzot ZUS oficiâlu veidlapu 7 dienu laikâ no darba brîþa, ti, sâkot no pienâkuma apdroðinât. Klasiskâ darba lîguma panâkðanâ ir obligâti jâmaksâ visas sociâlâs iemaksas, bet darbîbas lîguma gadîjumâ ir nepiecieðamas tikai pensiju un invaliditâtes pensiju iemaksas (iespçjams, arî iemaksas par nelaimes gadîjumiem.

Personâls un atalgojums situâcijâ, kad cilvçki ir studenti, piedalâs fakts, ka pensijas un invaliditâtes pabalsts ir brîvprâtîgs, vai nelaimes gadîjumu un slimîbas apdroðinâðanas prasîbas nav. Ir vçrts pieminçt, ka uzòçmçjs noved pie veselîbas un sociâlâs iemaksas Sociâlâs apdroðinâðanas iestâdç un par sevi, bet personas, kas tajâ paðâ laikâ dodas profesijâ un pârvalda iestâdi, pienâkums ir maksât tikai veselîbas iemaksas. Ir alternatîvs risinâjums darbinieku pieòemðanai darbâ, un tas ir ârpakalpojumi cilvçkresursiem un algâm. Tâ aicina atteikties no parastâ personâla darbâ pieòemðanas un cilvçkresursu un algu saraksta uzòçmuma ârçjâs palîdzîbas izmantoðanas, kâ arî visu pienâkumu izpildi.