Musdienu uzocmuma fasade

Comarch ir bijis vietçjâ tirgû 23 gadus. Pçdçjâ stâvoklî uzòçmums bija lîderis jaunu metoþu jomâ, îpaðu uzmanîbu pievçrðot IT sistçmâm. Ðâds ilgstoðs pârdoðanas posms ïâva precizçt stilu un starptautiskos rezultâtus ne tikai telekomunikâcijâs, bet vairâk apdroðinâðanas, tirdzniecîbas, tautas administrâcijas un saistîtâs jomâs.

Ling Fluent Ling Fluent . ātra un efektīva svešvalodas mācīšana tiešsaistē

Mâcîðanâs un kompetents servissComarch Optima cenrâdis tiek iesniegts tâ, lai sniegtu jums iespçju palîdzçt jûsu mazajiem uzòçmumiem, kâ arî starptautiskajâm korporâcijâm. Uzòçmums piedâvâ tieðsaistes apmâcîbu, pateicoties kurai darbinieki apgûs efektîvus palîdzîbas saòemðanas veidus. Ja nepiecieðams, uzòçmums piedâvâ palîdzîbu uzticamam speciâlistam, kurð tiks pieðíirts, lai novçrstu konfidencialitâtes problçmu un ievçrotu visus patçrçtâju aizsardzîbas likumus.

piedâvâjumsComarch zîmola produkti atbilst visâm programmatûrâm, kas nepiecieðamas uzòçmuma vai uzòçmuma droðai darbîbai. Piedâvâtâ antivîrusu programma, kuru var brîvi modificçt saistîbâ ar tuviem un aizdomîgiem failiem un interneta vietnçm, un bailes no datu zâdzîbas vai svarîgu zinâðanu noplûdes, ir âtri pagâtnes! Dzçriens no lçtâkajiem iepakojumiem ir pçdçjais, kas veltîts nodokïu konsultantiem, tas palîdzçs rçíinu izrakstîðanas, grâmatvedîbas un nodokïu grâmatvedîbas procesos, un galvenokârt sniegs grâmatvedîbas biroja vadîbu ar vieglu interfeisu un modificçjamâm funkcijâm.

Iespçju atgûðanaSvarîgi zaudçjot svarîgu IT informâciju, lietotâji ir gatavi lûgt failu dublçðanu, tas ir, no Comarch SA ekspertu atgûðanas pat no ïoti bojâta aprîkojuma, piemçram, ugunsgrçka vai plûdu rezultâtâ.

Comarch Optima ir vienkârðâkais veids, kâ rîkoties birojos mâjâs. Pastâvîgo klientu skaits visâ Polijâ pârsniedza 60 000 jaunus un vidçjus uzòçmumus!