Modes dovu scenarijs

Ðajâ sestdienâ notika vietçjâs apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas demonstrâcija. Pasâkums piesaistîja daudz skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri bûtu gatavojuði sezonai. No auditorijas mçs varam tikties ar nedaudzâm slavenîbâm, þurnâlistiem un politiíiem.Izsmalcinâtais ðovs nozîmçja mazâko komponentu, un viss nâca bez ðíçrðïiem. Uz skrejceïa mçs varçjâm apbrînot brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. To funkcija ir balstîta uz pilnîgi cietiem un vâjiem audumiem ar tumðâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem vislabâk tika pieskaòoti gaisîgi, krâsaini maxi svârki, kas raduðies tamborçtajâ krâsâ. Starp tiem, cieòu izraisîja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar grebumiem un izðûti bikini. Vçl nesen, dizaineri ierosinâja cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izstâdes skaistâs kâzu veidoðanas izsole notika lîdz galam. Kleita tika dota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât tika izsolîti arî daþi svarîgâkâs kolekcijas apìçrbi. Ienâkumi no paðreizçjâs izsoles tiks atzîmçti tuvçjâ bçrnu namâ. Jâuzsver, ka nosaukums ïoti atbalsta daþâdas labas un funkcionâlas darbîbas. Mûsu darbu îpaðnieki jau vairâkkârt ir izgâjuði savu darbu izsolç, un tad izsoles priekðmets bija pat apmeklçjums konkrçtâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis stâstîja, ka jaunâkâ kolekcija jau nonâks veikalos jau maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums plâno atvçrt tieðsaistes veikalu, kur citâs kolekcijâs, izòemot stacionâros veikalos, bûtu vienkârði.Jûsu apìçrbu uzòçmums ir vienîgais no garâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Visâ pasaulç ir maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, pagâtnç lielâkâ daïa no visskaistâkajâm drçbnieku, ðuvçju un arhitektiem. Katram zîmola posmam ir kolekcijas, vienojoties ar pirmajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ïoti rûpçjas, un pirms veikala sâkuma tâs ir gatavas kâdâ no rîta rindâm. Ðîs kolekcijas iet tajâ paðâ dienâ.Ðî uzòçmuma augïi daudzus gadus ir ieinteresçti augstu atpazîstamîbu lietotâju vidû, arî laukos, kâ arî ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nepârdod, nemaz nerunâjot par daudzajâm atlîdzîbâm, ko tâ ir saòçmusi, un to, kâ tâs uzskata, ka panâkumi ir visaugstâkâ vçrtîba.

Motion FreeMotion Free Unikāls balzāms kopīgu problēmu risināšanai

Skatît savu veikalu: vienreizçja apìçrba cena