Mobilais kases aparats

Kases aparâta iegâde ir grûts uzdevums, jo îpaði jaunam uzòçmçjam. Nav brînums. Pârdoðanas rezultâtâ ir simtiem modeïu ar neierobeþotu skaitu papildu funkciju un ierîèu. Rodas jautâjums, kâda veida jums vajadzçtu izvçlçties?

Pirms mçs uzdodam ðo jautâjumu, mums ir jânorâda sava darba veids. Ja mçs palîdzçsim raþot kopâ ar vîrieti, mobilais kazino bûs labâkais. Ar izmaiòâm, ja atvçrsim lielu pârtikas preèu veikalu, ir vçrts apsvçrt fiskâlo terminâlu, kas ir çrts un moderns variants. Jauni fiskâlie kases aparâti ir vârds, kuram ir darbavietas un kas izplata kases aparâtus, bet vçl ir pakalpojums. Tam ir liela iespçja, un mums ir jâizlemj, kurð atbrîvojums ir jâizdara. Ierîces modelis ir unikâls. Tomçr speciâlisti uzsver, ka pirms pirkuma veikðanas mums jâpârbauda, vai pârdevçjs piedâvâ arî kases pakalpojumu. Kâpçc? Daþu iemeslu dçï.

Pirmkârt, katram kases aparâtam jâbût reìistrçtam. Tâ ir svarîga un nepiecieðama formalitâte. Dzçriens no reìistrâcijas valstîm ir fiskalizâcija, kuru uz fona veido pilnvarots servisa darbinieks. Îsâk sakot, bez fiskalizâcijas banka to nedarîs pareizi un likumîgi.

Otrkârt, kases aparâts, tâpat kâ visas ierîces, var atteikties paklausît mums. Ar atseviðíiem neveiksmes veidiem mçs varam tikt galâ vienatnç un bieþi vien ir vajadzîgs speciâlists. Un ðeit rodas jautâjums, vai uzòçmçjs, kas mums piedâvâ çdienu, piedâvâ arî padomus ðâdâs situâcijâs? Par laimi, ïoti daudzi uzòçmumi piedâvâ ðâdus pakalpojumus.

Vçl viens ârkârtîgi svarîgs ir kases aparâta periodiskâ tehniskâ pârbaude. Katram uzòçmçjam tas ir obligâts. Polijas tiesîbu akti skaidri nosaka, kas, kâdâ stratçìijâ un kad tas var veikt ðâdas pârbaudes. Palîdzîba ir pieejama arî ðeit. Par laimi, eksperti parasti uzlîmç uzlîmes ar reklâmu ierîces malâ nâkamajâ pârbaudes datumâ. Pçdçjâ laikâ daudzi kases aparâti mums automâtiski paziòo, ka mçs saistâm dienu, kad mums ir nepiecieðama pârskatîðana. Tas viss, lai es to nepalaistu garâm, jo, kad mçs âtri pieminçjâm katru dienu, kavçðanâs ir veselîgs drauds!

Vienîbas finanðu fonds ir viss atvieglojums. Kas ir vairâk, ne pârâk dârgi. Ierîèu cenas sâkas no daþiem simtiem zlotu, un ðis nosacîjums bieþi vien ir saistîts ar cenu. Tomçr, pirms mçs iegâdâjâmies kases aparâtu, rûpîgi padomâsim par to, kurð modelis lieliski darbosies Polijas uzòçmumâ.