Mediciniska palidziba

Pieòemsim, ka mums ir nepiecieðama neatliekama ârsta palîdzîba. Nav tâ, ka tas ir piemçrots mûsu íermenim, bet tâpçc, ka mums ir lielas problçmas ar mûsu psihi, nav nozîmes tam, vai mçs esam brîvprâtîgi iesaistîjuðies psihiatrâ, vai arî viòu mîïajiem ir jârûpçjas par savu dzîvokli vai veselîbu. Jebkurâ gadîjumâ, psihiatra apmeklçjums, tâpat kâ bçdas gadîjumâ jebkuram citam speciâlistam, prasa atbilstoðus sagatavoðanâs darbus.

Psihiatra pirmais datums bûs saruna vispirms. Mums bûs jârunâ par mûsu problçmâm, kad tâs sâkâs, kâ arî par to, ko tâs rada. Ïoti nopietns ir brîdis, kad izjaucies, spçja uzticçties citai sievietei par slimîbâm, kas mûs nomâc. Tâpçc ir vçrts apsvçrt to, ko mçs vçlamies nodot ârstam. Mums nav noteikumu, lai paslçptu kâdu no mûsu drauga slimîbâm no psihiatra, gluþi pretçji. Lai ârsts mums visiem palîdzçtu, viòam jâspçj pçc iespçjas vairâk uzzinât par mûsu problçmu brîdi, tâpçc ir ieteicams atcerçties visus iespçjamos faktus, kas saistîti ar garîgâm pârmaiòâm. Mums nevajadzçtu arî bût pârsteigti, ja reâlajâ posmâ psihiatrs lûdz sarunas ar tuvas grupas locekïiem un draugiem.

Black Mask

Pirms pirmâs dienas pie psihiatra ir jâpârskata mûsu paðreizçjais uzturs, veiktie pasâkumi un ârstçðana. Piemçram, akûta saindçðanâs ar metilspirtu vai lielâm infekcijâm var izraisît depresiju, nopietns B1 vitamîna trûkums var izraisît psihozi, B12 deficîts izraisa miegainîbu un sapòus, hroniskas sâpes un troksni, kâ arî izdzîvoðanas operâcijas var sûtît jutekïu jutîgumu un emocionâlas svârstîbas. Psihiatrs, lai iegûtu praktisku un plaðu priekðstatu par pacienta veselîbas stâvokli, var nolemt nosûtît subjektam papildu pârbaudes. Turklât viòð var pasûtît papildu testus no neirologa vai internista, var bût nepiecieðami arî asins un urîna testi. Daþos gadîjumos ieteicams veikt galvas tomogrâfiju, kas parâdîs pilnîgu priekðstatu par iespçjamâm izmaiòâm visâ galvaskausâ.