Matus uz jaundzimudajiem uz muguras

https://veins-cream.eu/lv/

Mana mâsa mîl spçlçt ar matiem, jûs vienmçr varat to izdarît, íemmçt tos arî. Tas ir patieðâm uzsûcis, ka vçlas, lai viss izskatîtos perfekti, vienu seðu reizes var uzlabot vienu reizi, reizçm liekot uz matu sukas ierîcçm vai uzgrieþòus. Viòam ir vislielâkâ skola un tâs organizçðana. Viòas jaunais radîjums, Princess Joker, bija arî oriìinâls un tam bija nepiecieðama perfekta frizûra un apìçrbs. Agri no rîta manai mâtei bija duci bizîtes ar tiem pievienotâm lentçm. Vçlâk ðis vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, ne atkal. Es izskatîðos istabâs labâk ... jâ tas sâkâs. Laiks, kad ir pârblîvçts arî to modelçðana. Viòa izskatîjâs jauka kâ svarîga karaliene. Un kâ viesi ar aristokrâtiem viòa diezgan âtri mainîja savu prâtu. Neòemot vçrâ pçdçjo, kopð produkcijas sâkuma ir bijusi vairâk nekâ divas stundas. Pçkðòi ... viòa pilnîgi izmainîja redzçjumu, un viòas valodâ tâ skançja mazliet lîdzîgi kâ "nieeee, man nepatîk, jo es neatceros princese, cik tâlu viòas kalpone". Viòa izgudroja jaunu frizûru, piestiprinâja matus uz brîvas kokas. Kâzas, kâ jau iepriekð teica, kâzas, mums tagad ir pâreja, veidojot matus, tâpçc pçdçjais vienlaicîgi gâja ïoti gludi. Viòas mâte, no manas puses, no nâkamâs, daþus mirkïus bija slîpi.