Matu modelcdana ar gumiju

Mans brâlçns mîl spçlçt ar matiem, jûs joprojâm varat to izdarît, íemmçt un ielikt. Tajâ paðâ laikâ viòa ir apòçmusies, lai visa lieta izskatîtos skaisti, viòa var seðas reizes uzlikt vienu pîti, katru reizi liekot matu aksesuârus vai saspieþot to. Es patieðâm alku skolu kultûru un plânoðanu. Viòas galîgâ drçbju princeses radîðana ir arî oriìinâla un nepiecieðama perfekta frizûra un apìçrbs. Sâkumâ Mama uzspieda duci bizîtes ar tiem piestiprinâtâm lentçm. Pçc brîþa ðî brîniðíîgâ meitene teica nç, nç, ne vçlreiz. Es darîðu daudz manâ cirtainos matos .... tâ sâkâs. Pulksteòa laiks un to plânoðana. Viòa izskatîjâs lieliski kâ liela princese. Un, kad viòa apòemas pildît princeses, viòa ïoti âtri mainîja savu prâtu. Neuzticoties tagadnei, ka kopð raþoðanas uzsâkðanas ir pagâjuðas mazâk nekâ divas stundas. Pçkðòi ... viòa pilnîgi mainîja savu redzçjumu, un viòas valodâ tâ skançja mazliet kâ "nieeee, es vienkârði nevçlos, es neko neatceros no aristokrâta, kas ir viòas padotais". Viòa izgudroja jaunu frizûru, uzvilka matus piepildîtas kokas struktûrâ. Par laimi, protams, kâ jau iepriekð teica, mums tagad ir prasme organizçt matus, un tajâ paðâ laikâ tâ îpaði âtri gâja. Viòas mâte, no vienas puses, no jaunâs un bija gatava pçc daþiem mirkïiem.

Labâkâs meiteòu matadatas