Mati dzivi vai mirudi

Mans brâïameitu ïoti mîl spçlçties ar matiem, jûs varat viòai strâdât dienas un íemmçt un uzrakstît. Tajâ paðâ laikâ viòa patieðâm ir apòçmusies, ka, ja viòa vçlas, lai viss izskatîtos skaisti, viòa var seðâs reizçs ievietot vienu krûðturi, matu þâvçtâja ierîcçm vienmçr piestiprinot vai piespieþot. Viòð augstu vçrtç skolas priekðnesumus un organizç viòus. Viòas kâ Princess Joker loma bija arî oriìinâla, un es gribçtu perfektu frizûru un apìçrbu. Sâkumâ mana mâte viòâ iejaucâs ar duci bizîtes ar tiem ievietotâm lentçm. Vçlâk ðis vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, ne vienu reizi. Es gaidîðu tâlu slçdzençs .... tâ sâkâs. Pusstunda pârslodze, veicot nodarbîbas. Viòa izskatîjâs skaista kâ îsta princese. Tikai tad, kad viòa iet ar sabojâtâm meitençm, viòa ïoti âtri mainîs savu prâtu. Neuzticoties tagadnei, ka kopð raþoðanas sâkuma ir pagâjuðas mazâk nekâ divas stundas. Negaidîti ... pilnîgi mainîjusies ideja, un viòas runâ tas aizgâja nedaudz vairâk, "es nevçlos, kurâ es atceros princese, ne vairâk kâ viòas kalpones sieva." Viòa sev jautâja jaunu frizûru, sakârtoja matus piepildîtas kokas lomâ. Par laimi, kâ viòa jau agrâk ir izveidojusi, tagad mums ir prakse fiksçt matus, lai kopâ mçs devâmies îpaði labi. Viòas mâte, no vienas puses, bija divdesmit minûðu laikâ.