Krakovas tehniska parbaude

Nelaimes gadîjumu cçloòi tiek regulâri pârbaudîti, lai es varçtu samazinât risku, ka viòi varçtu atkârtoti darboties perspektîvâ. Pçtîjuma rezultâti skaidri parâda, ka nelaimes gadîjumu cçloòi bieþi vien ir citâds veids, kâ uzraudzît maðînas droðîbas jautâjumus. Problçmas, kas saistîtas ar maðînu nepareizu lietoðanu un ekspluatâciju, parâdâs katrâ dzîves posmâ. Darbojas pagâjuðajâ sezonâ specifikâcijâ, kâ arî programmâ, raþoðanâ, darbîbâ, apkopç, modifikâcijâ utt.

Maðînu sertifikâcija beidzot novçrð apdraudçjumus, kas var parâdîties darba vietâ. Maðînas, kas saòem pieteiktos sertifikâtus, tiek pârbaudîtas un pârbaudîtas to piemçrotîbai raþoðanai. Pçtîjums aptver daþâdus populâros un apakðdaïas. Tiek pârbaudîts dzîves princips un aprakstîti apraksti, kas rûpçjas par darba òçmçjiem, lai pareizi noòemtu maðînas un ierîces. Nepiecieðamîba pçc vienas organizâcijas sertifikâtiem un çdieniem galvenokârt izriet no ES noteikumiem: piemçrojamâm direktîvâm, iekðçjiem noteikumiem utt.

Uzticîbas un higiçnas darbinieki cer piedalîties izmaksu un apmâcîbu jomâ maðînu sertifikâcijas jomâ. Zinâðanas, izziòa un prasmes, kas iegâdâtas ðâdu kursu un apmâcîbu pastâvçðanas secîbâ, veicina izðíiroðu gadîjumu skaita samazinâðanos darba vidç, gan nâvçjoði, gan paði. Dalîba kursos un vingrinâjumos organizâcijas un iekârtu sertifikâcijas nodaïâ sniedz visdaþâdâkos ieguvumus darba devçjiem. Izglîtoti cilvçki garantç iestâdes pienâcîgu izmantoðanu un droðîbas un arodveselîbas standartu îstenoðanu.