Konteinera iezemcdana

Elektrostatiskâs iezemçðanas uzdevums ir samazinât uzliesmojoðu vielu eksplozijas risku lîdz elektrostatiskâs dzirksteles pieaugumam. To plaði izmanto uzliesmojoðu gâzu, pulveru un ðíidrumu transportçðanâ un apstrâdç.

Ling Fluent

Elektrostatiska iezemçðana, kas atðíiras pçc formas. Vieglâkie un vismazâk sareþìîtie modeïi tiek uzstâdîti no iezemçjuma skavas arî no kabeïa. Spçcîgâki un tehnoloìiski modernâki ir aprîkoti ar zemçjuma aizsardzîbas reþîmu, pateicoties kuriem ir iespçjams izvadît vai transportçt produktu, kad iezemçjums ir pareizi pievienots.

Elektrostatiskâs slodzes visbieþâk izmanto dzelzceïa tvertòu, ceïu cisternu, mucu iekrauðanas vai izkrauðanas procesâ. lielas somas vai procesa iekârtu elementi.

Ja tvertnes tiek piepildîtas vai iztukðotas ar jaunu saturu (piemçram, tvertnes ar pulveriem, granulâm, ðíidrumiem, var radît bîstamus elektrostatiskos lâdiòus. Viòu stâvçðanas avots noteikti ir vai nu degoðu vielu sajaukðana, sûknçðana vai izsmidzinâðana. Elektriskos lâdiòus rada kontakts vai atseviðías daïiòas. Elektriskâ lâdiòa daudzums bûs atkarîgs no to virsmu elektrostatiskajâm îpaðîbâm, kas nonâk saskarç ar otru. Tieðâ peïòâ un pçkðòâ savienojumâ ar iezemçðanas vai neuzpildîtu mçríi var izveidot îsu strâvas impulsu, kas jutîsies dzirksteles situâcijâ.Dzirksteïaizdedzes iztrûkuma trûkums var ietvert spirta un gaisa maisîjuma aizdegðanos, kas nozîmç eksploziju vai sliktu sprâdzienu. Elektrostatiskâ iezemçðana novçrð sprâdziena risku, ko izraisa elektrostatisko lâdiòu kontrolçta izlâde.