Komunikacijas definicija

Starptautiskie kontakti ir ïoti labi zinâmi globalizâcijas laikmetâ. Jauni izgudrojumi transporta un sakaru jomâ ievçrojami saîsinâja attâlumu starp valstîm un pat kontinentiem. Tagad saòçmçjs saòem vçstuli pçc daþâm dienâm, nevis pçc daþiem mçneðiem, kad tas bija tâds pats agrâk. Jûs vienmçr varat zvanît kâdam un izveidot savienojumu tieði. Braucot uz citu valsti pasaulç, nav vajadzîgi gadi, bet tikai daþas stundas pçc lidmaðînas. Mûsdienâs attâlâm valstîm ir jâizvçlas roku arî pateicoties plaðsaziòas lîdzekïiem - presei, televîzijai un internetam.

Ir bijuðas daudzas daþâdas sadarbîbas versijas. Ârzemju braucieni bija lielâki un lçtâki, un tas, kas notiek iekðâ - arî ïoti bieþi. Paðlaik jûs varat viegli iegâdâties citu kontinentu, kur ir pilnîgi atðíirîga civilizâcija un individuâlâs tradîcijas. Viss, kas Jums nepiecieðams, ir lidmaðînas biïete, ko var viegli izkraut Âzijâ, Âfrikâ vai interesantajâ salâ. Ir minçta arî politiskâ situâcija pasaulç. Pçc Ðengenas zonas ievieðanas lielâkâ daïa Eiropas organizâcijas sienu tika atceltas, un katrs cilvçks var drosmîgi ceïot starp valstîm.

Intensîviem daudzkultûru kontaktiem ir nepiecieðama laba sagatavoðanâs. Uzòçmums, kas vçlas iegâdâties jaunus ârzemju tirgus, daudz nopelnîs no atbilstoða brokera, kurð labi iepazîstinâs ar piedâvâto piedâvâjumu. Mutiskâ tulkoðana ir ïoti svarîga laikmetîgajâ mâkslâ. Polijas uzòçmums, kam palîdz tulks, var uzvarçt starptautiskâs izstâdes tieði ieinteresçtajâm pusçm. Japânas automobiïu grupas pârstâvju vizîte mûsu rûpnîcâ bûs daudz efektîvâka tulka klâtbûtnç. Bez tulkotâja politiskâs sanâksmes par starptautisko valsti nevarçja notikt. Personas, kas zina konkrçtu kultûru, klâtbûtne ïauj izvairîties no neveiksmçm un neskaidrîbâm. Tas ir svarîgi lielâs sarunâs, kur daþreiz sîkas ziòas var lemt par darîjumu.