Komerctelpu ire

Pastâv stâvoklis, kurâ fiskâlâs ierîces ir obligâtas ar likumu. Tâs ir paðreizçjâs elektroniskâs ierîces, cilvçki reìistrç apgrozîjumu un nodokïa summas, kas jâmaksâ no mazumtirdzniecîbas lîguma. Par to trûkumu, uzòçmuma îpaðnieku var sodît ar augstu naudas sodu, kas pârsniedz viòa ienâkumus. Neviens negrib riskçt un uzticçties.Daþreiz notiek, ka uzòçmums atrodas uz mazas virsmas. Darba devçjs atdzesç savas preces tieðsaistç, savukârt veikals tos uzglabâ tik vienîgâ brîvâ telpa, tâpçc, kad galds tiek kalnçts. Tomçr finanðu ierîces ir tikpat nepiecieðamas, ja boutique aizòem lielu tirdzniecîbas telpu.Tas nav tâds, ka tas ir tâdos jautâjumos kâ cilvçki, kas strâdâ nestacionârâ veidâ. Ir grûti iedomâties, ka îpaðnieks pârvietojas ar apgrûtinoðu kases aparâtu un pilnîgu fonu, kas nepiecieðama tâs efektîvai izmantoðanai. Tie ir lçti pârdot, mobilâs fiskâlâs ierîces. Tajos ir mazi izmçri, izturîgas baterijas un to apkalpoðana. Izskats atgâdina terminâïus, lai samaksâtu ar maksâjumu karti. Tas dod mums tâdu paðu lielisku risinâjumu mobilajai raþoðanai, tâpçc, piemçram, ja mçs noteikti esam uzòçmuðies saistîbas pret saòçmçju.Finanðu ierîces ir svarîgas arî paðiem pircçjiem, nevis tikai îpaðniekiem. Pateicoties izdrukâtajam kvîtim, lietotâjam ir iespçja iesniegt sûdzîbu par apmaksâto produktu. Nobeigumâ ðis apgalvojums ir vienîgais pierâdîjums par mûsu preèu pirkðanu. Tas ir arî apstiprinâjums tam, ka uzòçmçjs rîkojas saskaòâ ar pieòçmumu un maksâ nodokli par pârdotajâm precçm un pakalpojumiem. Ja mums ir iespçja, ka fiskâlâs ierîces noliktavâ ir atvienotas vai neizmantotas, tad mçs varam ziòot birojam, kas ierosinâs atbilstoðus tiesîbu aktus pret uzòçmçju. Tâdçjâdi viòð saskaras ar lielu finansiâlu sodu un daþreiz pat domu.Kases aparâti arî palîdz îpaðniekiem uzraudzît uzòçmuma ekonomisko situâciju. Katras dienas beigâs tiek izdrukâts ikdienas ziòojums, un mçneða beigâs mçs varam izdrukât visu izrakstu, kas mums parâdîs, cik daudz naudas esam ieguvuði. Pateicoties tam, mçs varam brîvi kontrolçt, vai kâda no komandâm neòem mûsu naudu vai vienkârði vai mûsu problçma ir laba.

Skatiet kases aparâtus