Kokapstrade iesaccjiem

Kokapstrâde joprojâm ir ïoti populâra uzòçmçjdarbîbas joma gadu gaitâ. Nav nozîmes pçdçjam vai galdniekam, lemjot par vienu personu vai nodarbinot daudz cilvçku, ir spçcîga ðîs profesijas noteikðana, kas paliek nemainîga.

Dzçriens ar tçmâm, kas vienmçr ir saistîtas ar mehâniskâs kokapstrâdes procesu, ir blakusproduktu, piemçram, ðíeldu un putekïu, radîðana.

Ikviens, kurð vismaz reizi ir bijis galdniecîbas darbnîcâ, zina, ka, pârvietojoties pie galdniecîbas maðînâm, var notikt apavu apðuvums. Tas ir sagatavots ar nepiecieðamo stâvokli, galu galâ tas nav pçdçjâ noteikuma beigas.

Ðíembu un putekïu klâtbûtne galdniecîbas zâlç ietver jaunu apdraudçjuma veidu. Neatkarîgi no apsvçrumiem, kas saistîti ar apìçrba estçtikas saglabâðanu, tie galvenokârt ir iespçjams ugunsgrçka avots. Þâvçtas, smalkas skaidiòas un bija ïoti viegli uzliesmojoðas. Ja jûs apsverat iespçju, ka koksnes izgrieðana ir iespçjama pat dzirksteles laikâ vai arî izmantojot elektriskâs instalâcijas faktus, jûs varat viegli iedomâties ugunsgrçka vieglumu.

Putekïi ir apvienoti ar citu bîstamu problçmu, kas ir iespçja sprâdzieniem izplatîties gaisâ. Ðî viendabîgâ fiziskâ parâdîba rada nopietnu kaitçjumu arî dabisko cilvçku bagâtîbai.

Ideâls risinâjums, lai samazinâtu kokapstrâdes blakusparâdîbu brîvu pârvietoðanu, ir izmantot pienâcîgi plânotu sistçmu izvçli, kas ir putekïu savâkðanas iekârtas. Ðâda veida ierîce, kas parasti ir tieði savienota ar maðînâm, tiek novadîta uz putekïu un mikroshçmu nepieredzçðanu to raðanâs lîmenî un pçc tam tos nogâdâ uzglabâðanas telpâ. Pateicoties tam, viòiem ir nozîmîgas iespçjas, kas palîdz ðo iespçju strâdât.