Kaste iinas cdieniem

Iepakojums galvenokârt paredzçts pârtikas uzglabâðanai un aizsardzîbai pret pasliktinâðanos, kas sastâv no daudziem veidiem, piemçram, vakuuma iepakojuma maisiòiem vai îpaðiem konteineriem.

Somas tiek nodotas metinâtâjiem, kas nodroðina, ka ðâdâ veidâ uzglabâtâ pârtika ilgu laiku paliks svaiga, savukârt tâ glabâðanas laiks bûs ilgâks. Turklât ðâdi iepakojumi ir izturîgi pret plîsumiem un ïoti saspringtiem. Tie ir izgatavoti no veselîgiem produktiem, kas nemaina uzglabâto pârtikas produktu garðu vai îpaðîbas. Starp vakuuma iepakojumiem jûs varat iepazîties ar vienu un daudzfunkcionâlajiem maisiòiem.Noliktavâs un pârtikas veikalos bieþi iegûst vienreizçju iepakojumu ar daþâdu biezumu, kurâ tiek glabâti tâdi produkti kâ siers, kûpinâta gaïa, desa un, galvenokârt, zivis un gaïa. Ðâdu maisiòu izmantoðana ir iespçjama, bet veiksmîgi ir vakuuma blîvçtâjs, kas sûknç gaisu un aizzîmogo ðuves. Viss process izskatâs ðâdi: no ruïïa ir jânodala maisa daïa pareizâ izmçrâ konkrçtam produktam, kas ir sajaukts vienâ pusç, ielieciet pârtiku tajâ un pçc tam noregulç otru pusi. Ðâdas ekspedîcijas tiek piegâdâtas nevis pârtikas rûpniecîbas vajadzîbâm, bet gan abâm mâjsaimniecîbâm.Atkârtoti izmantojamu iepakojumu, atðíirîbâ no vienreizlietojamâm kârbâm, kuras nevar izmantot atkârtoti, var izmantot lîdz pat piecdesmit reizçm. Tas ir saistîts ar îpaða gaisa sûkòa sûkòa izmantoðanu. Ðâdas somas ir populâras galvenokârt mâjas kastçs, un tâs ir ieteicamas citu pârtikas produktu veidu uzglabâðanai, ledusskapjos, saldçtavâs, bet tâs var izmantot arî cepðanai. Tâs arî dod iespçju ietaupît laiku, gatavojot pârtiku, jo tâs saîsina produktu marinçðanas procesu vairâkas reizes, piemçram, çdiens marinâdç ðâdâ maisâ izraisa, ka pçc apmçram divdesmit minûtçm to var âtri cep.Vakuuma iepakojums lieliski aizsargâs pârtiku ar noteikumu, ka ievçrojat noteiktus noteikumus. Ievietojiet nelielu daudzumu pârtikas atseviðíâ iepakojumâ, nomazgâjiet rokas, pirms ievietojat pârtiku, vai uzlieciet vienreizçjâs lietoðanas cimdus. Tas novçrsîs baktçriju iekïûðanu iepakojumâ.