Kases noteikumi

Kad mçs pârdodam produktus vai pakalpojumus fizisko personu situâcijai (tiem, kas neveic uzòçmçjdarbîbu, mums tiks ieteikts kases aparâts vai fiskâlais printeris. Pçc tâ iegâdes ir îpaði svarîgi iesniegt fiskâlu ierîci un fiskalizâciju. Visas procedûras, kas saistîtas ar kases aparâtu, ir jâizpilda divu mçneðu laikâ pçc tâ iegâdes.

Pirms sâkam reìistrçt pârdoðanas apjomu uz fiskâlâs summas, jâiesniedz ziòojums kompetentâs nodokïu iestâdes vadîtâjam. Kas jâiekïauj ðâdâ paziòojumâ? Pirmkârt, jums ir jâieraksta, kas bûs jebkurð uzòçmumâ izmantoto kases aparâtu skaits. Norâdiet un norâdiet to vietu adreses, kur tâs tiks pârstâdîtas.Finanðu ministra 2012. gada 29. novembra rîkojums precîzi regulç veidu, kâdâ notiek kases aparâtu ziòoðana. Pçc tâs domâm, vismaz dienâ, kad zaudçja tiesîbas atbrîvoties no kases aparâta, vismaz puse no nodokïu biroja vadîtâjam deklarçtajiem kases aparâtiem ir jâinstalç. Ar nâkamâ mçneða sâkumu reìistrâ jâiekïauj atlikuðie kases aparâti.Tâ kâ mçs tagad esam ziòojuði un ievietojuði kases aparâtus, ir jâievçro to fiskalizâcija. Tas ir nepiecieðams, ja plânojam biznesâ izmantot kases aparâtus un printerus.

Kas ir kases aparâta fiskalizâcija? Par fiskâlâ moduïa (nodokïu maksâtâja nodokïu identifikâcijas numura pieðíirðanu fiskâlajam kasei. Pieòemsim, ka pastâv vienreizçja rîcîba, dzîva un droða. Îpaði svarîgi ir tas, ka kases aparâta fiskalizâciju profesionâlâ veidâ izveido apmâcîts tehniíis. Kïûdas panâkðanâ nebûs iespçjams atrisinât nepareizi veikto fiskalizâciju, bûs nepiecieðams iegâdâties jaunu kases aparâtu, kas nozîmç ievçrojamas izmaksas. Pateicoties kases aparâta fiskalizâcijai, bûs iespçjama tâs fiskâlâ pozîcija. No ðî brîþa, informçjot par naudas lîdzekïiem, tiks ieteikti ikdienas ziòojumi, kas satur datus par ikdienas pârdoðanu.Pçc kases aparâta fiskalizâcijas jums tas jâiesniedz septiòu dienu laikâ kompetentâs nodokïu iestâdes vadîtâjam. Tas radîs reìistrâcijas numuru.