Kases noteikumi 2017

Uzòçmçjiem, kas pârdod produktus vai palîdz izmantot kases aparâtu, ir jâdomâ par virkni pienâkumu, kas tiem traucç. Grâmatvedîba, izmantojot kases aparâtus, ir likumîgi reglamentçta izcelsmes reìionâ. Attiecîgie likumi un likumi sîki apraksta klienta un kases aparâta îpaðnieka pienâkumus. Novitus fiskâlie biroji labi darbojas gan mazo, gan lielo veikalu grupâs. Pçc ierîces iegâdes jums ir jâparaksta lîgums ar pareizo pakalpojumu - ðis pakalpojums ne tikai veic remontu, bet arî padarîs to fiskâlu.

Flexa Plus New

Par ðo vienîgo darbîbu jums jau iepriekð jâpaziòo nodokïu administrâcijai, jo tajâ ir jâbût ðâda veida nosaukumam. Fiskalizâcijas laikâ servisa darbinieks izdrukâs ziòojumu no kases aparâta, un nodokïu administrâcija sagatavos atbilstoðu ziòojumu. Ðie fakti, ko uzòçmçjs cenðas uzglabât kopâ ar kases servisa darbu. Lîdzîga procedûra attiecas arî uz fiskâlâs kases atzinuma lasîðanu. Uzòçmçjam ir jâbût iespçjai ieviest tikai daþas izmaiòas kases atmiòâ. Var redzçt tikai preèu vai pakalpojumu pievienoðanu vai atòemðanu. Daþi cilvçki zina, ka ar kases aparâta palîdzîbu tiek reìistrçti ne tikai produktu pârdoðana, bet arî visi pakalpojumi. Ðos jautâjumus pilnîbâ reglamentç attiecîgais likums, kurâ uzskaitîtas profesijas un darbs, kurâ summa ir nepiecieðama. Kases aparâta trûkums vai pârdoðanas nepietiekama reìistrçðana nodokïu iestâdç rada augstus naudas sodus. Kases aparâta lietotâjam jâatceras, ka katras dienas aizmugurç, bet arî nedçïâ, mçnesî un gadâ, viòam jâizdrukâ atbilstoðs ziòojums, kurâ sniegts detalizçts pârskats par konkrçtâ norçíinu brîdî veiktajâm darbîbâm. Pareizu ziòojumu trûkums, iespçjams, bûtu arî biroja uzliktâ soda sâkums. Tâdçï katram ieguldîtâjam jânodroðina saviem darbiniekiem atbilstoða apmâcîba kases pakalpojumos. Daþi uzòçmçji zina, ka daþâs vietâs, kur izmantojat naudu no galvenâ reìistra, vçl ir vçrts saòemt kases aparâtu, jo jûs nevarat pârtraukt pârdoðanas ierakstu pat tad, ja ierîce sabojâjas.