Kases kases bingo ikdienas zioojums

Lai veikals varçtu nopelnît labu naudu, tam vajadzçtu piedâvât ne tikai pilnu preèu klâstu, bet arî çrtu atraðanâs vietu, bet arî labi darboties. Grâmatu vai ilgstoðu rindu dîkstâves vairâkiem desmiti metriem var efektîvi atturçt klientu, kurð, pat ja viòð nolemj iepirkties vienâ reizç, nâkamo reizi apiet viòu.

Veikala pienâcîgai darbîbai ir vairâki faktori: profesionâli un harmoniski darbinieki, preèu sadale, tîrîba un veids, jauks un vienkârðs fiskâlais kases aparâts un praktiski neierobeþots daudzums informâcijas. Tâpçc, ja mçs vçlamies, lai mûsu veikals sasniegtu visaugstâkos iespçjamos rezultâtus, ir vçrts pievçrst uzmanîbu ðîm detaïâm. & Nbsp; fiskâlâs kases veikals jâraksturo ar vienkârðu servisu, lai veids bûtu tikpat vienkârðs kâ klientam.Darbinieki ir jâapmâca jau no paða sâkuma, tâ vietâ, lai nonâktu lielâ ûdenî, cerot, ka eksistence to darîs mums. Bûtu arî jârunâ viòiem subjektîvi, lai viòi varçtu identificçt savu darbu. Ðâdas identifikâcijas trûkums var novest pie situâcijas, ka, ja mçs viòus atstâsim no viòu redzesloka, viòi pârtrauks darbu, kâ viòi to darîtu. Tomçr ir svarîga personîga izvçle: ir vçrts izmantot darbiniekus, kas personîgi raksturo viens otru. Nekas nav pârâk slikts, lai pieòemtu tâdu uzòçmumu kâ konflikti starp apkalpi. Atcerieties, ka katram darbiniekam jâbût apmâcîtam kases pakalpojumâ.Plauktiem ar produktu ir jâbût pareizi sakârtotiem tâ, lai klienti varçtu brîvi pâriet starp tiem un ka rinda netiktu paralizçta. Tomçr visai izstâþu zonai bûtu jâdod ceïð, kas ïautu novçrot cilvçku - diemþçl Polijâ zâdzîba joprojâm ir ïoti izplatîta, pat uzraudzîba ne vienmçr palîdz, jo krîzes laikâ mçs nevaram aizliegt klientiem ienâkt veikalâ, piemçram, kapuci, kas novçrð zagli. Ïaujiet man arî neatstât nodokïu kases aparâtu bez jebkâdas aprûpes. Vienai sievietei vienmçr jâizvçlas kasieres uzvedîba.Îpaði svarîgi ir vairâk uzvedîbu veikala pasûtîjumâ. Ir nepieòemama forma, kurâ interesçs ir haoss, neviens nezina, kur viss ir, plauktos un grîdâ ir putekïi, un galvenâ smarþa centrâ ir grûti uztverama. Atcerieties, ka kasç tomçr bija mazas monçtas, lai varçtu zaudçt pârçjo klientu un uzraudzît tâ rullîða stâvokli, kurâ saòemti ieòçmumi.Katram veikala îpaðniekam jâdod sev piedzîvojums, kâ visi ðie jautâjumi ietekmç finanðu rezultâtus. Efektîvs un vienkârðs kases aparâts, tad ne visi - veikals arî prasîs mûsu intereses strâdât labi.