Kases aparats pkd 86 90e

Uzòçmçjdarbîbas, ekonomikas fona un cçloòa ideja ir absolûts sâkums iesâcçju uzòçmçjam. Tomçr ikvienam, kas nolemj atvçrt savu darbu, ir jâveic ievçrojams saraksts, kas attiecas uz veicamajâm kancelejas formalitâtçm.

Viens no tiem ir iegût fiskâlu valûtu. Acîmredzot tie ir uzòçmçji, kuri plâno pârdot preces vai palîdzçt finanðu personâm, kas savu uzòçmçjdarbîbu nepârvalda. Jums vajadzçtu bût, ka tas ir viss vienkârðojums. Finanðu ministrija detalizçti nosaka, kas ir gatavs òemt naudu un kas to nedara.

Tas neapðauba, ka visgrûtâk ir pirmâ kases iegâde. Jums ir jânorâda savas vajadzîbas. Sareþìîtâ veikalâ neliela ierîce noteikti nedarbosies. Mainoties lielai fiskâlajai summai, netiks panâkts pat veiksmîgs uzòçmums, kas piedâvâ pasaþieru pârvadâjumus.

Tajâ paðâ laikâ ir vçrts atcerçties, ka vçlaties izvçlçties kases aparâtu no izmantotâ izmçra. Ja mums tas ir daudz, mçs varam atïaut nozîmîgâku ierîci, kas ar stabilitâti bûs izdevîgâka. Bet veiksmîgâkajâs telpâs, kur ir sagaidâma katra kvadrâtmetra platîba, visinteresantâkais bûs îsâkais, kompaktais kases aparâts.

Izvçloties konkrçtu ierîci par to, tas cieð mûs daudzus gadus. Turklât tas tiks patçrçts katru dienu, daþreiz pat vairâkas stundas katru dienu. Nozares speciâlisti îsi saka: nav vçrts ieguldît kasçs. Tik daudz, ka, iegâdâjoties pirmo kases aparâtu, varçsiet daïçji atlîdzinât tâs izmaksas. Var teikt, ka tad ðâds mazulis no valsts uzòçmçjdarbîbas jomâ, sâkot mûsu iespçju pârdot.

Ir vçrts meklçt piemçrotu, autorizçtu tirdzniecîbas vietu internetâ, ievadot meklçtâjprogrammas paroli: "kases aparâtu veikals". Vçl viens svarîgs elements ir novçrtçjums vai uzòçmums, kas piedâvâ kases aparâtu, nodroðina un apkalpo ierîci. Jums jâjautâ sev: kas notiks, ja kases aparâts darba dienas laikâ sabojâjas? Jums tas ir jârabo viegli. Mçs nevaram ïaut daþâm dienâm gaidît speciâlistu, jo - îsi sakot - mçs zaudçjam klientus paðreizçjâ laikâ.

Turklât katram fiskâlajam kasei - kopâ ar Polijas tiesîbu aktiem - ir obligâtas periodiskas tehniskâs pârbaudes. Tas ir mçríis. Viòa bezdarbîba var izmaksât mums daudz (Nodokïu birojs dod tâdu paðu nozîmi kâ nodokïu pârkâpums un bieþi vien saòem naudas sodu uzòçmçjam.