Kases aparats elzab k10

Aptiekas ir uzòçmumi, kas strâdâ ar nodokïu administrâciju tieði tâpat kâ jebkurð cits tirdzniecîbas uzòçmums. Pârvietojoties ar to, jebkurâ aptiekâ jâbût kases aparâtam. Tomçr ðobrîd ilgstoðas mâòticîbas gadîjumâ finanðu lîdzekïi ir vienâdi. Lielâkie veikali un veikali, kas visbieþâk gatavos izmantot elektronisko aprîkojumu, lai reìistrçtu pârdoðanas apjomus.

Tas ir daudz labâks risinâjums tehniskâ un lietderîgâ ziòâ. Visa informâcija sâkas ar datoru, pârdoðana notiek, izmantojot îpaðu datorprogrammu, un èekus drukâ printeris, kas pievienots datoram.

Fnnet nodokïu printeriem ir tâds pats princips kâ kases aparâtam. Tâ arî izdrukâ kvîtis, saòemot apstiprinâjumu no datora metodes. Printeris ir ieprogrammçts tikai tâdâ veidâ, kad kases aparâts bûtu - tas drukâ papîra kvîtis ar lîdzîgiem parametriem uz papildu papîra un ar informâciju, ko tie vçlas ievietot kvîtî, tâpat kâ tas ir tad, kad èeku raksta printeris kasç.

Aptiekas ir mûsdienîgi uzòçmumi, kas pârvietojas ar laiku. Ðodien aptiekâs ir grûti ierasties kâ parastie kases aparâti un medikamenti, uz kuriem ir ielîmçtas etiíetes ar cenâm, kas vienreiz bija obligâti iestrçdzis ar etiíetes palîdzîbu visiem produktiem. Tagad nav nepiecieðams nolasît vçrtîbu no jebkuras ðâdas etiíetes un uzlikt to fiskâlajai summai - tas ir arî nepatîkami radît kïûdas. Tâpçc tiek izmantota atbilstoðâka metode, kas skenç svîtrkodu no rakstiem, kas iepriekð ievadîti informâcijas sistçmâ. Pateicoties ðim skençjumam, mçs varam pieslçgt fiskâlo printeri datoram, kas daudzus gadus izdos obligâtos ieòçmumus nemainîtâ veidâ, un tajâ paðâ laikâ pârdoðanas reìistrçðana notiks daudz noderîgâkâ, jaunâkâ un radot mazâk kïûdu. Ðodien fiskâlos printerus var atrast noliktavâs, kas pârdod veikalu iekârtas, arî iecienîtâkajos veikalos ar kases aparâtiem. Atcerieties, ka nodokïu iestâdei ir jâpaziòo par nodokïu printera iegâdi, izmantojot oficiâlu izdruku, kas ir lîdzîgs kases reìistrâcijai.