Karaia griezcju atsauksmes

Vai jums ir maza gastronomijas problçma, restorâns un mazs veikals? Vai jûs meklçjat griezçju, kas izmanto divas puses: perfektu grupu un vienkârðu cenu? Maga griezçjs apmierinâs jûsu vajadzîbas.

612p smalcinâtâju izpilda vietçjais raþotâjs, kas nozîmç, ka tâs pamatvçrtîba neietver papildu izmaksas par starptautisko transportu. Ir "lauka" pakalpojums. Tas ir salîdzinoði viegli lietojams, un tas tieðâm atbilst tajâ ievietotajâm cerîbâm.

612p mage slicer ir materiâls, kas galvenokârt paredzçts gaïas un gaïas sagrieðanai, bet to var izmantot gan dârzeòu, gan siera ðíçlçs. Tas tiek piegâdâts ðíçlîtçs no 0 lîdz 28 mm biezumâ, tomçr ar gandarîjumu mçs iegûstam gandrîz caurspîdîgus augstas kvalitâtes aukstuma gabalus, kâ arî lielas gaïas ðíçlîtes, piemçram, uz grila.

Griezçjs ir tuvs un precîzs, un to izmanto - lielâ seifâ. Katrs elements ir pienâcîgi saglabâts un izveidots no tâdiem izturîgiem, pieejamiem tîrîðanas un aizsardzîbas elementiem. Mace slicer, kas izmantots saskaòâ ar pievienotajâm instrukcijâm, atbilst visâm prasîbâm un sanitârajâm prasîbâm. Visu ðo çdienu, kas gatavojas nonâkt saskarç ar pârtiku, fakts ir izgatavots no nerûsçjoðiem izòçmumiem.

Jûs nevçlaties sagriezt ðíçlçs gaïu kâ "pârpalikumus", jo jûsu grieðanas maðînai nav pietiekami daudz ðíîvja? Ar 612p modeli jûs neuzskatîsiet ðo punktu! Tas ir grieðanas lîdzeklis, kas lîdz ðim samazinâs visas ðíçles, izmantojot efektus, kurus tâ ir noteikusi robeþai, un samazinot zaudçjumus. Turklât, ja pçc kâda laika jûs konstatçjat, ka naþi ir mazâk precîzi, tomçr varat izmantot pievienoto dzirnaviòu un pagatavot trauku pçdçjam, lai atkal izmantotu "kâ jaunu".