Kaposti lietodana arstcdana

Izvçlçtie uzòçmumi un zîmoli izmanto vai uzglabâ vielas, kas var bût nepiecieðamas, lai radîtu sprâdzienbîstamu gaisu. Jo îpaði bûs tâdas vielas kâ gâzes, ðíidrumi un cietas vielas ar ievçrojamu sabrukumu, piemçram, ogïu putekïi, koksnes putekïi utt.

Ðâdâ gadîjumâ darba devçjiem ir pienâkums izveidot sprâdzienbîstamîbas novçrtçjumu un sprâdziena riska novçrtçjumu. Jo îpaði jânorâda dzîvokïi un vietas, kur notiek vislielâkâ iespçjamâ sprâdziena raðanâs. Sprâdzienbîstamas zonas jânosaka papildus attâlumos un ârçjâs vietâs. Turklât darba devçjiem ir jâsagatavo grafiskie dokumenti, kas tiks klasificçti un papildus norâdîti faktori, kas var radît aizdegðanos.

Sprâdzienbîstamîbas novçrtçjums ir jâsagatavo, pamatojoties uz Ekonomikas ministra 2010. gada 8. jûlija rîkojuma prasîbâm, òemot vçrâ minimâlâs prasîbas attiecîbâ uz veselîbu un droðîbu, kâ arî sprâdzienbîstamas atmosfçras vieglumu darba vietâ (Journal of Laws 2010 Nr. 138. 931.

http://lv.healthymode.eu/man-pride-dabiskie-veidojumi-erekcijai/

Kâ daïu no sprâdzienbîstamîbas novçrtçjuma tiek veikti objekta raksturlielumi. Tas ir ieteicams tâ virsmai, stâvu skaitam, telpâm, tehnoloìiskajâm lînijâm utt. Ir novçroti faktori, par kuriem var runât, lai radîtu ugunsgrçku vai sprâdzienu. Materiâli un sistçmas tiek raþotas, pateicoties kurâm bûs iespçjams ierobeþot un novçrst ugunsgrçka un eksplozijas riskus. Nozîmîgs ir to degoðo vielu skaits, kuras var izraisît potenciâlu sprâdzienu. Ir pieejami inovatîvi risinâjumi, lai samazinâtu eksplozijas risku.