Juridiskie faili ka

Ievçrojamâs atðíirîbas tiesîbu aktos, kas attiecas uz droðîbu, jo îpaði attiecîbâ uz metâna un ogïu putekïu sprâdzieniem, kas raduðies Eiropas Savienîbas reìionos, izraisîja to lçmumu saskaòoðanu, izveidojot atbilstoðu direktîvu. Tâdçï ATEX direktîva tika izveidota tâdu zonu lielumâ, kas ir tieði pakïautas sprâdzienam.

Ðî juridiskâ materiâla nosaukums ir iegûts no franèu valodas, kas ir tieði atmosfçraSprâgstoðu. Ðî principa galvenais uzdevums bija samazinât apdraudçjumu, ko apdraud metâna vai ogïu putekïu sprâdziens apdraudçto objektu tuvumâ. Sistçmâ no pçdçjâs, pârbaudîtais dokuments tiek plaði izmantots arî aizsardzîbas sistçmâs, kad arî piederumi, kas atrodas potenciâli sprâdzienbîstamâs zonâs. Es runâju arî par elektriskâm ierîcçm.Kopâ ar ATEX direktîvas tiesîbu normâm sprâdzienbîstamîba iepriekð minçtajâs telpâs var rasties no tâdu vielu uzglabâðanas, raþoðanas un izmantoðanas, kuras, ja tâs apvieno ar gaisu, var izraisît tikai iespçjamu sprâdzienu. Ðajâs vielâs jûs varat minçt visus uzliesmojoðus ðíidrumus un to tvaikus, piemçram, spirtus, çterus un benzînus. Turklât jûs varat iekïaut uzliesmojoðas gâzes, piemçram, butânu, propânu, acetilçnu. Citas pamatnes ir bijuðas un ðíiedras, piemçram, alvas putekïi, alumînija putekïi, koksnes putekïi un ogïu putekïi.Taèu nav iespçjams aprakstît visu, kas ir ðajâ dokumentâ. Tâpçc, pçtot ðo normatîvo aktu kopumâ, jâatzîmç, ka tas nozîmç visus apstâkïus un cerîbas organismos un sprâgstvielu telpâs izmantotajos instrumentos. Tomçr turpmâkajos dokumentos var aplûkot detalizçtu informâciju. Jâatceras, ka jauni materiâli, kas regulç sprâdzienbîstamo zonu diapazonu ar metânu vai ogïu putekïiem, nekâdâ veidâ nevar bût pretrunâ ar ATEX informâciju.Jâpatur prâtâ, ka katrai ierîcei, kas savienota apdraudçto ierîèu tuvumâ, jâbût pareizi maríçtai ar CE zîmi, kas pierâda, ka instruments, kas nepiecieðams, lai veiktu paziòotâs sabiedrîbas veikto atbilstîbas novçrtçðanas procedûru.

Jaunâs pieejas direktîva (ja ATEX direktîva ir tâ saukta sprâdzienbîstamas zonas neatbilstîbu gadîjumâ norâda, ka dalîbvalsts var uzsâkt pasâkumus, lai anulçtu ðâdu aprîkojumu.