Jauns fiskalais kases aparats

Eiropas teritorijâ katru gadu ir lîdz pat diviem tûkstoðiem uzliesmojoðu vielu, putekïu un gâzu sprâdzienu, kas noved pie maðînu iznîcinâðanas, aprîkojuma un çku bojâjumiem, un reti - cilvçku dzîvîbas zudumu. Sâkumâ tas var radît sprâdzienbîstamu atmosfçru, kas rodas situâcijâ, kad tiek izgatavots, izgatavots un uzglabâts gaisa, degoðu gâzu, tvaika vai smalkas vielas maisîjums skâbekïa klâtbûtnç. Lielâkais sprâdzienbîstamas vides risks parasti rodas íîmiskos punktos, tvertnçs, rafinçðanas rûpnîcâs, elektrostacijâs, krâsu veikalos, ûdens attîrîðanas stacijâs, jûras ostâs un lidostâs.ATEX direktîva tika izveidota kâ brîvprâtîgs noteikums iekârtâm, kas tiek pârdotas Eiropas grupâ, un uzòçmumam, kas uzòçmies uzòçmumus, kuri ir pakïauti sprâdzienbîstamîbai. Kopð spçkâ esoðâs ATEX direktîvas stâðanâs spçkâ visâm ðâdâm ierîcçm jâbût ATEX sertificçtâm un pazîstamâm ar atbilstoðu simbolu. ATEX Direktîvâ 94/9 / EK noteikts, ka raþotâji piegâdâ elektroiekârtas izmantoðanai sprâdzienbîstamâ vidç tikai ar atbilstoðu sertifikâtu. No otras puses, darbinieki ir pakïauti ATEX direktîvai 99/92 / EK, kas nosaka prasîbas, lai uzlabotu cilvçku veselîbu un droðîbu, kuri atrodas centrâ, kas pakïauti sprâdzienam. ATEX Direktîva 94/9 / EC pati par sevi ir piemçrota iekârtâm ar atðíirîgu aizdegðanâs avotu, jo to panâkumi ir elektriskâs izlâdes, statiskâs elektroenerìijas raþoðanas un augstâkas temperatûras iespçja. Lai gan ATEX direktîva ir vajadzîgs regulçjums, starp priekðrocîbâm, kas rodas, strâdâjot ar to, var izsaukt:

Denta Seal

garantçjot darba vietas droðîbu cilvçkiem raþoðanas uzòçmumos, \ tierobeþojot ekonomiskos zaudçjumus, kas rodas no iespçjamiem bojâjumiem vai \ tnodroðinât nepiecieðamo instrumentu kvalitâti komerciâliem pirkumiem Eiropas Savienîbâ, \ tveselîbas un droðîbas pakalpojumu koordinçðana pieauguðajiem.