Impotenta psihi

Tâdu vielu putekïainîbas apstâkïos, kurâs ir sprâdziena risks, ir jânodroðina ierîces ar ATEX sertifikâciju un iekârtâm, kas konstruçtas un izgatavotas kopâ ar ATEX konsultâcijâm, kas darbojas ES reìionos.

Uzòçmçjdarbîbâ, apputeksnçjot ar krâsu pulveriem, man bija ogles vai organiskas izcelsmes putekïi (piemçram, koks, pirmkârt, mums ir jânodroðina adekvâta putekïu noòemðana. Efektîva putekïu nosûkðana ATEX (atex putekïu ieguve veiksmîgi likvidç lielâko daïu apdraudçjumu, bet, lai darbotos lielâ mçrâ, ir lietderîgi ieviest pienâcîgi izstrâdâtus un, iespçjams, labus tehniskus, tehnoloìiskus un procesuâlus risinâjumus. Kâdi risinâjumi?

ATEX putekïu noòemðana praksçPraksç putekïu nosûkðana ATEX (kopîga ar Eiropas direktîvâm tiek samazinâta lîdz:- vietçjo izplûdes gâzu izmantoðana, kas atrodas tuvu avotiem, kas izstaro sprâdzienbîstamu atmosfçru, stiprinâjumi ir paðatbalstoði ieroèi, rûpnieciskie pârsegi vai speciâlie sûkòi, \ t- regulâru putekïu sûcçju (piemçram, ap darbgaldiem putekïsûcçju, ðim nolûkam jâveic rûpnieciskie putekïsûcçji, \ t- labs darba ierîèu iezemçjums un vienîgâ putekïu noòemðanas iekârta, jo tâ joprojâm var izraisît elektrostatiskos lâdiòus;- putekïu noòemðanas kanâlu pareiza konstrukcija un aizsardzîba pret eroziju, \ t- ventilatoru, filtru un putekïu noòemðanas piederumu izmantoðana, kas izstrâdâti saskaòâ ar ATEX direktîvu un kuriem ir labi sertifikâti.Lai nodroðinâtu maksimâlu aizsardzîbu pret sprâdzienu, ATEX putekïu nosûkðanas sistçmâm ir vçrts modernizçt iekârtas ar ugunsdzçsîbas sistçmâm (ugunsgrçku un / vai ugunsgrçku.