Iekartas veikaliem

Lai atvçrtu miesnieku un gaïas un aukstâs gaïas veikalu, tas vispirms bûtu atbilstoði jâaprîko. Kâdas ierîces, mçbeles un piederumi ir spçkâ gaïas rûpnîcâ?

Pirmkârt, jums ir jâiegâdâjas saldçtavas, saldçtavas un ledusskapji, kuros gaïas produkti tiek savâkti un parâdîti pârdoðanai. Ir daudz veidu, kâ uzglabât aukstumâ, kas darbosies ðâdâ sastâvâ: skaitîtâji, plaukti, skapji un dzesçðanas displeji. Tas ir arî ar saldçðanas instrumentiem, kuros gaïas koncentrâti - starp tiem sazinâs ar vietâm, saldçtavâm, salâm vai saldçtavâm. Lieliska programma, jo îpaði îsâkos tirdzniecîbas punktos, ir iegâdâties ledusskapja saldçtavas, kas darbojas kâ þurnâls, lai iegûtu ïoti lielu preèu partiju.

Papildu prece ir jâsaglabâ ne tikai noliktavâ, bet arî mazâ uzglabâðanas kamerâ tirdzniecîbas telpâ. Tâ atrodas izstâdes ietvaros, pateicoties kurai jûs varat efektîvi papildinât produktu displeja plauktos. Ieteicams arî nosûtît skaitîtâju, uz kura preces tiek sagrieztas un iepakotas. Vairâkâs gaïas un aukstâs gaïas veikalos ir ieteicams izmantot saldçðanas telpu ar parastu, zemu temperatûru, cilvçku uzglabâðanai.

Atlikuðâs iekârtas, kas ir nepiecieðamas gaïas interesçs, ir loma, asas naþi, miesnieka un griezçja logs un griezçjs. Skalai jâatceras pietiekami sareþìîts un derîgs displejs, lai gan pârdevçjs, gan klients varçtu redzçt svçrðanas rezultâtu. Lai gan gaïas bloks ar smalcinâtâju ir paredzçts gaïas dalîðanai ar kaulu. Tas ir arî ar naþiem gaïas grieðanai, tâpçc nav vçrts tos noþçlot. Ar labâm izmaiòâm slîpmaðînai jâspçj regulçt ðíçles biezumu. Ideâlâ gadîjumâ, ja naþu naþi ir izgatavoti no hromçta oglekïa tçrauda vai mçs esam nerûsçjoði. Ðâdi griezçji grieðanai ilgs daudzus gadus.

Turklât ir nepiecieðams nodroðinât íermenim vilku, ko izmanto, lai pçc klienta pieprasîjuma veiktu gaïu. No otras puses, tas nav nepiecieðams veikala aprîkojums. Papildus iepriekð minçtajâm vajadzîbâm ir arî kases aparâts, tîrîðanas lîdzekïi, tîrîðanas lîdzekïi un insekticîdi, konteineri produkta uzglabâðanai un papildu veikalu mçbeles. Ir nepiecieðams un nepiecieðams uzstâdît gaisa kondicionçðanu, kas ir vçlama pareizâs temperatûras pârdoðanas klasç - îpaði vasarâ. Ir arî ievçrojams apgaismojums, kas var bûtiski uzlabot pârdoðanas rezultâtus. Speciâlais apgaismojums uzsver íermeòu dabisko krâsu un aukstâs pârslas tikðanâs izstâdçs.