Grutniecibas tests cardioline jutiba

Sievietes, kas meklç bçrnu, kâ arî sievietes, kas baidâs no grûtniecîbas, papildus grûtniecîbas testam cenðas atrast sev simptomus, kas nodroðina vai izslçdz baþas (vai iespçju, lai segtu. Un kâdas ir ðîs pazîmes? Kâ jûs varat tos atrast? Svarîgs un visredzamâkais simptoms ir perioda trûkums. Galu galâ, viòð necieð no stagnâcijas - menstruâciju aizkavçðanos, pat vairâku dienu laikâ, var radît daudzi faktori, tostarp bailes un slimîbas. No otras puses, regulâras menstruâcijas neizslçdz grûtniecîbu. Tâ gadâs, ka grûtnieces arî menstruç lîdz trim mçneðiem pçc mçsloðanas. Pieòemsim, ka tomçr mçs cenðamies pçcnâcçjiem, nav stadijas, bet ir grûtniecîbas tests, kas laimîgi norâda uz diviem svîtriem. Kas tas ir?

novecošanas tablešu klasifikācijaLabākie preparāti muskuļu masas veidošanai

Ir situâcijas, kad nâkotnes mâtes grûtniecîbas simptomus jau izjût jau mçsloðanas centrâlajâ nedçïâ. Tomçr parasti tie notiek pçc mçneða. Visnozîmîgâkais smagums ir pirmajâ trimestrî vai apmçram 10. nedçïâ, un viòi dodas 20. zonâ. Ðeit ir saraksts ar simptomiem, kas Jums var bût (bet jums nav nepiecieðams! Gaidît grûtniecîbas sâkumâ:

Siltas un sâpes krûtis. Grûtnieces grupâ viòa sasniedz daudzas hormonâlas izmaiòas, kas ietver nâkotnes sagatavoðanu beigâs, ne tikai bçrna atbilstoðam îpaðumam ðajos 9 mçneðos, bet arî nâkamo audzinâðanu. Tâpçc piena dziedzeru uzlaboðanâs dçï krûtis var pieaugt, un sprauslas ir veselîgâkas un vienkârðâkas.Slikta dûða un vemðana. Tas, iespçjams, ir visvairâk dots un populârs grûtniecîbas simptoms. Tie agri rîta stundâs ievçrojami pasliktinâs un var pat ilgt vairâkas stundas. Parasti sievietes, kas ir grûtnieces, sûdzas par to (un arî ðeit ir novirzes no summas - mans brâlçns nesen ir bijis perfekts, lai ticçtu un ticçtu man, un nejutu vienu reizi. Ârsti nav 100% pârliecinâti par to, ko dara rîta slikta dûða simptoms. Tomçr viòi pamanîja, ka to smagums ir daudz lielâks sievieðu vidû, kas pastâvîgi baidâs un stresa.Apetîtes maiòa. Protams, neviens nav sveðs tâdiem simptomiem kâ palielinâta apetîte vai pilnîga garðas maiòa. Fakts, ka mçs esam grûtniece dzîvoklî, lai çst visu, kas notiek valsts ceïâ uz ledusskapi, un tas, ka pçkðòi ïoti labs siïíu maisîjums ar marinçtiem guríiem un Nutella tiek dota hormonâ.

Kâ es vienmçr esmu norâdîjis ievadîðanas agrâkajâs daïâs, visi grûtniecîbas simptomi var bût vai var nebût. Nav papildu vârdu, ka parâdîsies visi aprakstîtie simptomi. Ir cilvçki, kas ïoti cieð no grûtîbâm, kas rodas grûtniecîbas sâkumâ, bet ir (un pçc tam bieþi gadîjumi, kad grûtniecîba ir praktiski perfekta. Tâpçc nedomâjiet par attçliem un seriâliem, kas mûs brîdina, ka mçsloðana nozîmç pastâvîgu vemðanu, garastâvokïa maiòu un ìîboni no paðas pirmâs apaugïoðanas dienas. Jo viss ir svçtîgs stâvoklis pilnîgi atðíirîgâ veidâ.