Gramatvedis dvd

Ja jûs esat kâds, kurð nebaidâs no sevis gatavoðanas, dzîvojiet, iespçjams, vairâk nekâ vienu reizi, kad radâs ðíelto virtuves piederumu problçma. Neuzmanîbas moments vai vienkârða iespçju sakritîba un mçs aizstâvçjâm sevi - mums ir jâpârvalda bez ðíçlçja, krâsns vai citas nepiecieðamâs iekârtas. Diemþçl, tas ir pârâk daudz nepatikðanas, ja vien, protams, mçs saucam par "zelta rokturi", vai vismaz mçs esam kâds pie rokas.

Un kas notiks, ja mçs neatbilstam iepriekð minçtajiem kritçrijiem? Vai mums vajadzçtu sagriezt rokas un raudât pâr izlijuðu pienu? Protams, ne.Çdinâðanas iekârtu serviss mums nâk ar atvieglojumu. Tad ir vieta, kur ðâdâ gadîjumâ mums vajadzçtu nodroðinât (vai no piedâvâjuma piekïût saòçmçjam bojâtu aprîkojumu. Pieredzçjuði, kvalificçti darbinieki profesionâli ieinteresçs mûsu ierîèu remontu. Ðîs tîmekïa vietnes, protams, neatbilst ðâdai kopçjai lietoðanai, piemçram, aptiekâm vai pârtikas preèu veikaliem, un, ja mçs paliekam centrâ - ar godîgumu mçs neizmantosim problçmas atrast labu pakalpojumu sniedzçju.Remonts "paði" ne vienmçr ir laba ideja - pieòemsim, piemçram, elektriskâs ierîces, kurâs "meklçðana" var izrâdîties bîstama sievietçm, kuras ir mazâk pieredzçjuðas brauciena laikâ.Protams, neviens nav brînumdarîtâjs, mums ir arî jâveido ar tagadni, ka sadalîtâs iekârtas, ko mçs sniegsim, bûs "bezcerîgas", turklât tas nevarçs to labot. Secinâjumi rodas paði - izpratnç par to, ka „profilakse ir labâka par ârstçðanu”, padomâjiet par savu virtuves aprîkojumu, lai tâ kalpotu mums kâ visilgâk.Mums jâpieòem racionâls lçmums, pçrkot jaunu aprîkojumu no jaunâs vietas - visbieþâk kvalitâte iet roku rokâ ar cenu, tâpçc nebaidieties tçrçt nedaudz vairâk, ja mçs vçlamies, lai pirkums nâktu pie mums gadiem ilgi. Aizdomîgi, ka mçs, iespçjams, ar lçtâkâm precçm izturçsimies îsâkâ laikâ, un ârkârtçjos gadîjumos var izrâdîties, ka, pçrkot lîdzekïus pârmaiòâm, mçs pavadîjâm vairâk nekâ mçs maksâtu par unikâlo aprîkojuma formu.